Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

An evaluation of the methods used for removal of components and cement in revision hip arthroplasty

AOTT 2004; 38: 188-194
Read: 563 Downloads: 589 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: This study was designed to evaluate the methods that we used for removal of components and cement in revision hip arthroplasty (RHA).\nMethods: Thirty-seven patients (mean age 65.6 years; range 18 to 78 years) who underwent RHA were retrospectively evaluated. Arthroplasty had been cementless, hybrid, cemented, and partial in 13, 16, 5, and 3 hips, respectively. Revision included only acetabular cup in four patients, femoral component in three, and all components in the remaining patients. Of the acetabular cups revised, five were cemented, 28 were cementless (10 expanded, 18 porous-coated); of the femoral components, 22 were cemented and 11 were cementless. The mean time to revision was 7.3 years (range 1.5 to 13 years). Extended proximal femoral osteotomy (EPFO) was performed in 28 hips (84.9%), of which 10 hips (35.7%) required the use of high speed cutting heads. All the patients were evaluated before and after revision according to the criteria of Merle d’Aubigne and Postel which were modified by Charnley. The mean follow-up period was 36.3 months (range 2 to 48 months).\nResults: There were no difficulties in the removal of cemented acetabular cups. Expanded cementless cups were readily removed by bending their expanded leaves. However, high speed cutting heads were used to resolve the bone-cup integration in eight porous-coated cups (44.4%); of these, two cups (25%) even required the use of high speed metal cutting heads to split several parts apart. In one patient, a spiral fracture occurred extending to the distal end of EPFO. On final follow-ups, the results were evaluated as perfect or good in 92% of the hips.\nConclusion: The removal of components and cement during RHA may require the use of more complex methods and device in addition to standard ones.

Özet

Amaç: Revizyon kalça artroplastisinde komponentlerin ve çimentonun çıkartılmasında kullanılan yöntemler değerlendirildi.\nÇalışma planı: Revizyon kalça artroplastisi uygulanan 37 hasta (ort. yaş 65.6; dağılım 18-78) retrospektif olarak incelendi. Kalça artroplastisi 13 kalçada çimentosuz, 16 kalçada hibrid şeklinde, beş kalçada çimentolu, üç kalçada parsiyel uygulanmıştı. Dört hastada sadece asetabular kap, üç hastada sadece femoral komponent revize edilirken, diğer hastalarda tüm komponentler revize edildi. Revize edilen asetabular kapların beşi çimentolu, 28’i çimentosuz (10 ekspanse, 18 poroz kaplı press-fit); femoral stemlerin 22’si çimentolu, 11’i çimentosuzdu. Revizyon cerrahisi ilk ameliyattan ortalama 7.3 yıl (dağılım 1.5-13 yıl) sonra yapıldı. Yirmi sekiz kalçada (%84.9) uzatılmış proksimal femoral osteotomi (UPFO) uygulandı. Bunların 10’unda (%35.7) yüksek devirli kesici uçlar (YDKU) kullanıldı. Kalçalar revizyon öncesi ve sonrasında Merle d’Aubigne ve Postel’in Charnley tarafından modifiye edilmiş ölçütlerine göre değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 36.3 ay (dağılım 2-48 ay) idi.\nSonuçlar: Çimentolu kapların çıkartılmasında bir zorlukla karşılaşılmadı. Çimentosuz kaplarda, ekspanse olan yaprakların osteotomla periferden merkeze doğru bükülmesiyle kolayca çıkartılabildikleri görüldü. Press-fit poroz kaplı kapların sekizinde (%44.4) kap etrafındaki kemik ilişkiyi çözebilmek için YDKU kullanıldı. Bunların ikisinde (%25) metal kesici uç kullanılarak kap parçalara bölünerek çıkartılabildi. Bir kalçada ameliyat sırasında UPFO’nun distaline uzanan spiral kırık gelişti. Son kontrollerde kalçaların %92’si klinik olarak mükemmel veya iyi olarak değerlendirildi.\nÇıkarımlar: Revizyon kalça artroplastisinde komponentlerin ve çimentonun çıkartılması standart aletlerin yanı sıra özel aletler ya da yaklaşımlar gerektirebilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294