Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Assessment of quality of life of patients after hemiarthroplasty for proximal femoral fractures

AOTT 2005; 39: 237-242
Read: 620 Downloads: 703 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: The quality of life of patients was assessed with the SF-36 Health Survey following hemiarthroplasty for hip fractures.\nMethods: Forty patients were divided into two groups according to the type of hip fracture. Group 1 included femoral neck fractures (24 patients; 21 women, 3 men; mean age 76 years; range 64 to 94 years) treated with straight stem prostheses. Group 2 included intertrochanteric femoral fractures (16 patients; 13 women, 3 men; mean age 81 years; range 62 to 102 years) treated with calcar replacement prostheses (Leinbach). The SF-36 questionnaire was administered before and at least six months after surgery to assess changes in the quality of life. The effect of gender, fracture type, and the type of prosthesis on the SF-36 scores were examined.\nResults: In group 1, the mean preoperative and postoperative physical health scores were 53.4 and 41.7, the mean mental health scores were 55.2 and 48.5, respectively. The mean corresponding scores were 52.8 and 35.1 for physical health, and 55.2 and 48.9 for mental health in group 2, respectively. Significant decreases were found in physical health and mental health scores postoperatively (p<0.05), with all the patients having decreased quality of life compared to the preoperative levels. The highest decrease was observed in physical role (56.8%), followed by physical function (42.8%) and mental role (42.9%) scores. The least affected were mental health (10.3%) scores. Gender, fracture type, and the type of prosthesis were not found to have a significant effect on the summary scores (p>0.05).\nConclusion: Health related quality of life significantly decreases following hemiarthroplasty in elderly patients with hip fractures. Nonetheless, arthroplasty procedures enable these patients to maintain basic activities of daily living.

Özet

Amaç: Kalça kırığı nedeniyle hemiartroplasti uygulanan hastaların yaşam kalitelerindeki değişim Short Form-36 (SF-36) ile değerlendirildi.\nÇalışma planı: Çalışmaya alınan 40 hasta kırık tiplerine göre iki gruba ayrıldı. Grup 1’de femur boyun kırığı nedeniyle düz saplı endoprotez uygulanan 24 hasta (21 kadın, 3 erkek; ort yaş 76; dağılım 64-94), grup 2’de intertrokanterik femur kırığı nedeniyle Leinbach tipi protez uygulanan 16 hasta (13 kadın, 3 erkek; ort yaş 81; dağılım 62-102) değerlendirildi. Olgulara ameliyat öncesinde ve ameliyattan en az altı ay sonra SF-36 formu uygulanarak, fonksiyonel düzeylerinde oluşan değişim belirlendi. Kırık tipinin, protez tipinin ve cinsiyetin SF-36 skorları üzerine olan etkisi araştırıldı.\nSonuçlar: Grup 1’deki hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasındaki özet fiziksel skorları sırasıyla 53.4 ve 41.7, özet mental skorları ise 55.2 ve 48.5 bulundu. Grup 2’de ise özet fiziksel skorlar sırasıyla 52.8 ve 35.1, özet mental skorlar ise 55.2 ve 48.9 bulundu. Hastaların fiziksel ve mental özet skorlarının kırık öncesindeki değerlere göre anlamlı derecede düştüğü, hiçbirinde kırık öncesi yaşam kalitesi düzeyine ulaşmadığı görüldü (p<0.05). SF-36 altbaşlık skorlarında en fazla düşüş fiziksel rol (%56.8) skorunda idi, bunu fiziksel fonksiyon (%42.8) ve ruhsal rol (%42.9) skorları izlemekteydi. En az değişim mental sağlık skorunda (%10.3) görüldü. Özet skorlardaki değişimde cinsiyetin, kırık tipinin ve protez tipinin anlamlı etkisi bulunmadı (p>0.05). \nÇıkarımlar: Kalça kırıklı yaşlı hastalarda hemiartroplasti sonrasında yaşam kalitesinde anlamlı düşüş meydana gelmektedir. Yine de, bu hastaların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri artroplasti uygulamalarıyla sağlanabilmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294