Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Can procalcitonin be used for the diagnosis and followup of postoperative complications after fracture surgery

AOTT 2006; 40: 15-21
Read: 698 Downloads: 743 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We investigated the effect of fracture surgery on serum procalcitonin levels and the value of procalcitonin in differentiating inflammatory reaction caused by fracture surgery from postoperative infective complications.\nMethods: Twenty-one patients (8 women, 13 men; mean age 72.5 years; range 50 to 105 years) who underwent surgery for pertrochanteric hip fractures were evaluated according to the procedures employed, namely osteosynthesis, and hemiarthroplasty. Procalcitonin (PCT), C-reactive protein (CRP), white blood cell count (WBC), and body temperature were measured before surgery and for five days postoperatively.\nResults: No postoperative wound infections occurred. Seven patients developed complications. The mean preoperative CRP level was five times above the normal. It made a peak on the second day and then began to decrease, but still was four times higher than the preoperative level on the fifth day. Preoperatively, the mean PCT level was lower than the normal in all the patients. It made a peak on the first postoperative day without exceeding the normal range and returned to the preoperative level on the fifth day. In contrast to CRP levels which were above the normal in all the patients, PCT levels were higher than the normal only in patients who developed complications. Taking the cut-off value as ?0.5 ng/ml, the sensitivity and specificity of PCT to determine systemic complications were 100% and 100% on the first day, and 100% and 50% on the second day, respectively.\nConclusion: Procalcitonin may prove to be a useful parameter to identify early postoperative systemic complications after fracture surgery.

Özet

Amaç: Bu çalışmada kırık cerrahisinin prokalsitonin düzeylerine etkisi ve prokalsitoninin kırık cerrahisinin yaratmış olduğu enflamatuvar reaksiyonla enfektif komplikasyonları ayırt etmedeki değeri araştırıldı.\nÇalışma planı: Çalışmaya, pertrokanterik kalça kırığı nedeniyle tedavi edilen 21 hasta (8 kadın, 13 erkek; ort. yaş 72.5; dağılım 50-105) alındı. Hastalar, osteosentez ve parsiyel artroplasti uygulananlar olmak üzere iki grupta incelendi. Ameliyat öncesinde ve ameliyattan sonra beş gün boyunca, prokalsitonin (PCT), C-reaktif protein (CRP), beyaz küre sayısı (WBC) ve ateş değerlerindeki değişimler incelendi. \nSonuçlar: Hiçbir hastada ameliyattan sonra yara enfeksiyonuna rastlanmadı. Yedi hastada komplikasyon gelişti. C-reaktif proteinin ameliyat öncesi değeri normalin yaklaşık beş katı idi; ameliyat sonrası ikinci günde pik yaparak azalmaya başladı, ancak beşinci günde ameliyat öncesi değerinin dört katı kadar yüksek bulundu. Ameliyat öncesinde PCT değeri tüm hastalarda normal sınırların altındaydı. Birinci günde pik yaptı; ancak, normal sınırları aşmadı; beşinci günde ameliyat öncesi değerlerine döndü. Komplikasyon gelişen grupta ortalama PCT değerleri normalin üzerinde bulunurken, CRP’nin tüm değerleri normalin üzerinde idi. Prokalsitonin için “cut-off” değeri ?0.5 ng/ml alındığında, sistemik komplikasyonları belirlemede birinci günde %100 duyarlı ve %100 seçici, ikinci günde ise %100 duyarlı, %50 seçici bulundu.\nÇıkarımlar: Prokalsitoninin kırık cerrahisi sonrası erken dönemde sistemik komplikasyonları saptamada kullanılabilecek bir parametre olduğu sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294