Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Comparison of early postoperative functional activity levels of patients undergoing unilateral and bilateral total knee arthroplasty

AOTT 2009; 43: 478-483
DOI: 10.3944/AOTT.2009.478
Read: 1012 Downloads: 486 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: We compared early postoperative functional activities of patients undergoing unilateral and bilateral total knee arthroplasty (TKA).\r\nMethods: A total of 241 patients underwent bilateral (n=130; 12 men, 118 women; mean age 67.5±7.6 years) or unilateral (n=111; 7 men, 104 women; mean age 66.3±9.0 years) primary TKA for gonarthrosis. All the patients had indications for bilateral TKA and received the same rehabilitation program postoperatively. Functional activities and walking speed of the patients were assessed with the Iowa Level of Assistance Scale and Ambulation Velocity Scale, respectively, before surgery and on the second and sixth postoperative days and during discharge. In addition, knee range of motion and HSS (Hospital for Special Surgery) knee scores were measured.\r\nResults: There were no significant differences between the two groups preoperatively (p>0.05). Compared to baseline, functional activity levels during discharge showed significant improvement in both groups (p<0.05), whereas improvement in walking speed was significant only in the unilateral TKA group (p<0.05). Comparison of postoperative functional activity levels favored unilateral over bilateral TKA in all instances (p<0.05). The two groups did not differ significantly with respect to postoperative walking speed, HSS knee scores, range of motion of the knee, and mean hospital stay (p>0.05). Complications included knee hematoma (n=2) and deep vein thrombosis (n=1) in the unilateral TKA group, and knee hematoma (n=1) in the bilateral TKA group.\r\nConclusion: Postoperative physiotherapy programs should consider decreases in functional activities of patients undergoing bilateral TKA

Özet

Amaç: Tek taraflı ve iki taraflı total diz artroplastisi (TDA) uygulanan hastaların ameliyat sonrası erken dönemdeki fonksiyonel hareketleri karşılaştırıldı.\r\nÇalışma planı: Çalışmaya, gonartroz nedeniyle primer TDA uygulanan 241 hasta alındı. Bu hastaların 130’una iki taraflı (12 erkek, 118 kadın; ort. yaş 67.5±7.6), 111’ine tek taraflı (7 erkek, 104 kadın; ort. yaş 66.3±9.0) TDA uygulandı. Tüm hastalarda iki taraflı TDA endikasyonu vardı. Hastalara aynı rehabilitasyon programı uygulandı. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası 2. ve 6. günlerdeki ve taburcu edilirken Iowa Yardım Düzeyi Skalası ile fonksiyonel hareketleri, Iowa Yürüme Hızı Skalası ile yürüme hızları değerlendirildi. Ayrıca, diz hareket açıklıkları ölçüldü ve diz fonksiyonları HSS (Hospital for Special Surgery) diz skoru ile değerlendirildi.\r\nSonuçlar: İki grubun ameliyat öncesi tüm verileri benzer bulundu (p>0.05). Ameliyat öncesine göre, taburculuk sırasındaki fonksiyonel hareket düzeyleri iki grupta da anlamlı düzelme gösterdi (p<0.05). Yürüme hızındaki düzelme ise sadece tek taraflı TDA hastalarında anlamlıydı (p<0.05). İki taraflı TDA grubunda ameliyat sonrası tüm değerlendirmelerde fonksiyonel hareketler tek taraflı TDA grubuna göre daha geri bulundu (p<0.05); yürüme hızlarında ise anlamlı fark yoktu (p>0.05). Ameliyat sonrası HSS diz skorları, diz fleksiyon dereceleri ve hastanede kalış süresi açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Komplikasyon olarak, tek taraflı TDA grubunda dizde hematom (n=2) ve derin ven trombozu (n=1), iki taraflı TDA grubunda ise dizde hematom (n=1) görüldü.\r\nÇıkarımlar: İki taraflı TDA sonrası uygulanacak fizyoterapi programlarının bu hastaların fonksiyonel hareketlerinde gözlenen azalmayı dikkate alması gerekir

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294