Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Comparison of tensor fascia lata+semitendinosus tendon and free patellar bone tendon bone graft reconstruction of the anterior cruciate ligament deficient knee

AOTT 1991; 25: Supplement 346-351
Read: 1639 Downloads: 509 Published: 21 April 2021
Abstract

The reconstruction of anterior cruciate ligament deficient knee is now almost universall accepted in young and physically active patient. İf left untreated the risk for funther injury seems unavoidable. Many procedures have been described in the reconstruction of the anterior crucrate ligament (ACL) deficrent knee as the long term follow-up studies of extraarticular procedures have been unsatisfactory intraarticular procedures or a combination of the two are now the treatment of choice. Two separate techniques of reconstruction have been compared in this study. 20 ACL deficirent knees had been operated by tensor fascia Iata+semitendinosus (TFL - ST) technique between 1983-1987. The second group is made up of 20 patients who were treated with free patellar bone-tendon-bone greft. First group s mean, age was 28, 15 years and mean follow-up was 71 months. The second groups, mean age was 24, 55 years and mean follow-up 19, 2 months. Clinical testing, arthrometric testing (GENU COM Fore Medical Technologies inc.), and ısokinetic muscle testing (LIDO ACTlVE isokinetic System LOREDAN Biomedical Inc. Cal) were done. For the first group jerk test was positive in 3 of patients (15%). For the second group Jerks was positive in 3 of patients (15%). Isokinetric muscle testing results have shown a good control of knee in the second group of patients. The results of group II are superrorto TFL-ST but follow-up period are not the same in both groups. Thus Iong term results should be verified.

Özet

Ön çapraz bağ yetmezliğinin tamiri genç ve fiziksel olarak aktif kişilerde evrensel olarak kabul görür. Eğer tedavisiz bırakılırsa daha sonraki ek yaralanma riski kaçınılmazdır. Ön çapraz bağ tamirinde değişik yöntemler tammlanmıştır. Ekstraartiküler yöntemlerin uzun dönemli takip sonuçları yetersiz bulunduğu için ekstraartiküler yada intraartikuler ve ekstraartikülerin birlikte uygulandığı yöntemler seçilen genel tedavi yöntemleridir. Bu çalışmada 2 ayrı tamir tekniği karşılaştırılmıştır. 20 ön çapraz bağ yetersizliği olan diz 1983 ile 1987 yılları arasında Tensor Fasya lata+ semitendinosus yöntemi tedavi edilmiştir. ikinci grup serbest patellar kemik-tendon-kemik grefti ile tedavi edilmiş 20 hastadan oluştu. Birinci grubun ortalama yaşı 28, 15 yıl, ortalama takip süresi 71 ay, ikinci grubun ortalama yaşı 24, 55, ortalama takip 19, 2 aydı. Klinik testler, Artrometri testler (GENU COM Faro Medical Technologies inc.) ve izokinetik kas testleri (LiDO ACTİVE isokinotic system LOREDAN Biomedical inc Col) uygulandı. Birinci grupta Jerk testi 3 haftada (%15), ikinci grupta Jerk testi 3 haftada (%15) pozitiftir. Isokinetik kas testleri ikinci grup hastalarda diz kontrolunun iyi olduğunu gösterdi. ikinci grup un sonuçları TFL-ST grubuna göre daha iyiydi ancak her iki grubun takip süresi aynı değildi. Bu nedenle uzun dönem sonuçları yeniden değerlendirilmelidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294