Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Complications encountered in proximal humerus fractures treated with locking plate fixation

AOTT 2010; 44: 89-96
DOI: 10.3944/AOTT.2010.2313
Read: 1631 Downloads: 1060 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the complications encountered following locking plate fixation of proximal humerus fractures.\r\nMethods: The study included 103 patients (70 females, 33 males; mean age 62 years; range 21 to 90 years) who were treated with open reduction and locking plate fixation for proximal humerus fractures between September 2005 and April 2009. Fixation was performed using the PHILOS locking plate in 93 patients, and S3 humerus plate in 10 patients. Postoperatively, a shoulder-arm sling was applied for six weeks and a standard rehabilitation program was used in all the patients. Intraoperative, acute postoperative, and late postoperative complications were assessed on radiographs. Varus inclination was defined as less than 120 degrees of the inclination angle on immediate postoperative radiographs, and varus displacement as postoperative increases in the varus angle. The mean follow-up period was 19 months (range 2 weeks to 43 months). \r\nResults: Complications were seen in 10 patients (9.7%; mean age 67 years). The PHILOS plate was used in nine patients and S3 plate was used in one patient. Five patients (4.9%) had varus inclination with a mean inclination angle of 112.6° (range 105° to 118°), four patients (3.9%) developed varus displacement with a mean inclination angle of 102.5° (range 95° to 110°), and intra-articular screw penetration was seen in five patients (4.9%). The remaining complications were fixation failure (n=1, 1%), implant fracture (n=1), and deep infection (n=1). Screw penetration exceeded 3 mm in three patients, requiring revision surgery. The mean ages of patients with varus inclination, varus displacement, and screw penetration were 76.6, 74.4, and 71 years, respectively. Three patients with varus inclination (60%) developed varus displacement. Screw penetration was observed in three patients (60%) with varus inclination, and in all patients with varus displacement. The mean Constant-Murley shoulder score was 67.8 (range 50 to 90) in patients who developed a complication.\r\nConclusion: Our findings show that locking plate and screw systems represent a significant treatment option in the treatment of comminuted and displaced humerus fractures, with low complication rates. Accurate indication, protection of the head’s inclination angle through appropriate surgical approach and proper technique, and fine calculation of screw length are essential for successful functional results.

Özet

Amaç: Proksimal humerus kırıklarının kilitli plak ile cerrahi tedavisinde görülen komplikasyonlar değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Eylül 2005 ve Nisan 2009 tarihleri arasında kliniğimizde proksimal humerus kırığı nedeniyle açık redüksiyon ve kilitli plakla tedavi edilen 103 hasta (70 kadın, 33 erkek; ort. yaş 62; dağılım 21-90) değerlendirmeye alındı. Tespit için 93 hastada PHILOS plağı, 10 hastada S3 humerus plağı kullanıldı. Ameliyat sonrasında hastalara altı hafta omuz kol askısı ve standart rehabilitasyon programı uygulandı. Hastaların radyografik takiplerinde ameliyat sırasındaki, akut ameliyat sonrası ve geç ameliyat sonrası dönemdeki komplikasyonlar araştırıldı. Ameliyattan hemen sonra çekilen radyografilerde inklinasyon açısının 120 derecenin altında olması varus açılanması olarak, varus açısının ameliyat sonrasında artması varus yer değiştirmesi olarak kabul edildi. Ortalama takip süresi 19 ay (dağılım 2 hafta-43 ay) idi.\r\nSonuçlar: On hastada (%9.7; ort. yaş 67) komplikasyon görüldü. Bu olguların dokuzunda PHILOS, birinde S3 plağı kullanılmıştı. Beş hastada (%4.9) varus açılanması (inklinasyon açısı ort. 112.6°; dağılım 105°-118°), dört hastada (%3.9) varus yer değiştirmesi (inklinasyon açısı ort. 102.5°; dağılım 95°-110°), beş hastada (%4.9) eklem içine vida girişi görüldü. Diğer komplikasyonlar birer hastada (%1) tespit başarısızlığı, implant kırılması ve enfeksiyon idi. Vidanın eklem içine 3 mm’den fazla girdiği üç hastada revizyon cerrahisi uygulandı. Varus açılanması, varus yer değiştirmesi ve eklem içine vida girişi olan hastaların yaş ortalaması sırasıyla 76.6, 74.4 ve 71 idi. Varus açılanması olan hastaların üçünde (%60) varus yer değiştirmesi görüldü. Eklem içine vida girişi varus açılanması olan beş hastanın üçünde (%60), varus yer değiştirmesi olan tüm hastalarda görüldü. Komplikasyon gelişen hastaların Constant-Murley omuz skoru ortalaması 67.8 (dağılım 50-90) bulundu.\r\nÇıkarımlar: Bulgularımız, parçalı yer değiştirmiş proksimal humerus kırıklarının cerrahi tedavisinde kilitli plak vida sistemlerinin, kabul edilebilir komplikasyon oranı ile önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Doğru endikasyon, uygun cerrahi girişim ve teknik ile başın inklinasyon açısının korunması ve vida boylarının uygun seçilmesi başarılı fonksiyonel sonuç için gereklidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294