Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Crosscultural adaptation reliability and validity of the Turkish version of the Hospital for Special Surgery HSS Knee Score

AOTT 2014; 48: 241-248
DOI: 10.3944/AOTT.2014.3109
Read: 1803 Downloads: 1014 Published: 07 February 2020
Abstract

Methods:Results:Conclusion:Amaç:Bu çalışmanın amacı Hospital for Special Surgery (HSS) diz skorlamasını Türk popülasyonu için uyarlamak ve bu versiyonun kültürel adaptasyon, güvenilirlik ve geçerliliğini incelemekti.

Hospital for Special Surgery diz skorlamasının standart çevirisi sonrasında, Türkçe versiyonu 73 hastaya uygulandı. Hastalara, ayrıca, Batı Ontario ve McMaster Üniversitesi Osteoartrit İndeksi (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index, WOMAC), Mini-Mental Durum Testi (Mini-Mental State Examination, MMSE) ve otur-kalk testi de uygulandı ve analizleri yapıldı. İç tutarlık güvenilirliği Cronbach alfa katsayısı kullanılarak test edildi. Test-tekrar test güvenilirliğinin birer hafta aralıklarla hesaplanmasında sınıf içi korelasyon katsayısından yararlanıldı. Geçerlilik ise HSS, WOMAC, ve otur-kalk test skorları arasındaki Pearson korelasyonu hesaplanarak değerlendirildi.

İç tutarlık güvenilirliğinin hesaplanmasında kaydedilen 0.98-0.99 aralığı yüksek iç tutarlılığa işaret etmekteydi (Cronbach alfa katsayısı: 0.87). WOMAC skoru ile toplam HSS skoru ve otur-kalk test skorlarının korele olduğu görüldü (sırasıyla, r: -0.80, p<0.001 ve r: 0.12, p: 0.312).

Hospital for Special Surgery diz skorlamasının Türkçe versiyonu Türk total diz artroplastisi hastalarını değerlendirmede güvenilir ve geçerli bir ölçektir.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294