Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Distribution and evaluation of bone and soft tissue tumors in the middle Black Sea Region

AOTT 2014; 48: 17-24
DOI: 10.3944/AOTT.2014.3013
Read: 993 Downloads: 824 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the characteristics of bone and soft tissue tumors operated on at the Department of Orthopedics and Traumatology at Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine Hospital between January 1987 and January 2012.\r\nMethods: This descriptive study retrospectively evaluated 1,925 patients hospitalized with a preliminary diagnosis of tumor. Patients were analyzed for age, gender, tumor incidence and localization. Three hundred and forty-nine patients found to have non-tumor causes. The 94 patients discharged at their own request or deceased during follow-up were not included in the tumor group.\r\nResults: Of the 1,482 (76.9%) patients diagnosed with tumor, 687 (46.4%) were bone tumors, 586 (39.5%) soft tissue tumors and 209 (14.1%) metastatic tumors. The most common benign bone tumor was osteochondroma (118; 25%), followed by enchondroma (68; 14.4%) and giant cell tumor (59; 12.5%), and the most common malignant bone tumor was osteosarcoma (58; 27%), followed by chondrosarcoma (36; 16.7%) and Ewing’s sarcoma (33; 15.3%). The most common benign soft tissue tumor was cystic hygroma (96; 22%), followed by lipoma (75; 17.2%) and hemangioma (52; 11.9%), and the most common malignant soft tissue tumors were pleomorphic cell tumor (29; 19.3%) and liposarcoma (29; 19.3%), followed by pleomorphic undifferentiated sarcoma (21; 14%). Seventy (33.5%) of the metastatic tumors were of pulmonary origin, 36 (17.2%) were of breast origin and the primary site of the tumor was not clearly determined in 58 (27.8%) patients.\r\nConclusion: The distribution of bone and soft tissue tumors appear to have certain characteristics but can show regional differences. We believe that the establishment of a larger series through the collection of these types of studies from centers in which bone and soft tissue tumor surgery is performed will provide important information on the epidemiological features of bone and soft tissue tumors.

Özet

Amaç: Bu çalışmada Ocak 1987 ile Ocak 2012 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Kliniğinde ameliyat edilen kemik ve yumuşak doku tümörlerinin özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.\r\nÇalışma planı: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada retrospektif olarak tümör ön tanısı ile yatırılan 1,925 hasta değerlendirildi. Olgular yaş, cinsiyet, tümör sıklığı ve lokalizasyonlarına göre analiz edildiler. Üç yüz kırk dokuz olguda tümör dışı nedenler saptanırken, kendi isteği ile taburcu olan ya da takibi tamamlanmayan 94 olgu da tümör grubuna katılmadı.\r\nBulgular: Olguların 1,482’si (%76.9) tümör tanısı aldı. Kemik tümörleri 687 (%46.4), yumuşak doku tümörleri 586 (%39.5), metastatik tümörler 209 (%14.1) adet olarak saptandı. En sık görülen benign kemik tümörünün osteokondrom (118; %25), daha sonra enkondrom (68; %14.4) ve dev hücreli tümör (59; %12.5), en sık görülen malign kemik tümörünün osteosarkom (58; %27), daha sonra kondrosarkom (36; %16.7) ve Ewing sarkomu (33; %15.3) olduğu saptandı. Yumuşak doku tümörlerinde en sık görülen benign tümör olan kistik higromayı (96; %22), lipom (75; %17.2) ve hemanjiom (52; %11.9) takip ederken, en sık görülen malign yumuşak doku tümörünün pleomorfik hücreli tümör (29; %19.3) ve liposarkom (29-%19.3), daha sonra ise pleomorfik undifferansiye sarkom (21; %14) olduğu gözlendi. Metastatik tümörlerin 70’inin (%33.5) akciğer kaynaklı, 36’sının (%17.2) meme kaynaklı olduğu, 58’inde (%27.8) ise primerinin net belirlenemediği saptandı.\r\nÇıkarımlar: Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin dağılımına dair belli karakteristikler olduğu gözükse de, aralarında bölgesel farklar olabilmektedir. Bu tip çalışmaların kemik ve yumuşak doku tümörleri cerrahisi yapılan merkezlerden toplanarak daha geniş serilerin oluşturulmasının kemik ve yumuşak doku tümörlerinin epidemiyolojik özellikleri açısından önemli bilgiler sağlayacağını düşünüyoruz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294