Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Effect of 900 MHz electromagnetic fields emitted from cellular phones on fracture healing: an experimental study on rats

AOTT 2013; 47: 273-280
DOI: 10.3944/AOTT.2013.2854
Read: 287 Downloads: 278 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of electromagnetic fields (EMFs) at 900 MHz frequencies on bone fracture healing. \r\nMethods: The study included 30 adult male Wistar albino rats (average weight: 256 g) divided into two equal groups. Transverse fracture was created manually by pressing a finger on the right tibias of all rats and fractures were fixed intramedullary using a K-wire. Rats in Group 1 were exposed to EMF at 900 MHz frequency 30 minutes a day, 5 days a week for 8 weeks. Group 2, the control group, was kept under the same experimental conditions without EMF exposure. Radiological, mechanical and histological examination of tibial fracture healing was performed.\r\nResults: There was a significant difference between radiological, histological and manual biomechanical scores of the study and control groups (p=0.020, p=0.006 and p=0.032, respectively). All scores were lower in the study group than the control group. \r\nConclusion: Results of this study demonstrate that EMF at 900 MHz of frequency emitted from cellular phones has a significantly negative effect on bone fracture healing in a rat tibia model.

Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı 900 MHz frekansındaki cep telefonlarından yayılan elektromanyetik alan (EMA)’ların kırık iyileşmesi üzerine etkisi olup olmadığını araştırmaktı.\r\nÇalışma planı: Çalışmaya ortalama ağırlıkları 256 g olan iki eşit gruba ayrılan 30 erişkin erkek Wistar albino sıçan alındı. Tüm sıçanların sağ tibialarına parmakla bastırılarak transvers kırık oluşturuldu ve kırıklar intramedüller K-teli ile tespit edildi. Grup 1, sekiz hafta boyunca haftada 5 gün, günde 30 dakika 900 MHz frekansında EMA’ya maruz bırakıldı. Grup 2 (kontrol grubu) ise EMA uygulanmaksızın aynı deney şartları altında tutuldu. Sıçan tibialarında kırık kaynamasıyla ilgili radyolojik, mekanik ve histolojik inceleme yapıldı. \r\nBulgular: Çalışma ve kontrol grubunun radyolojik, histolojik ve manuel biyomekanik skorları arasında anlamlı derecede farklılık vardı (sırasıyla p=0.020, p=0.006 ve p=0.032). Çalışma grubundaki skorların tamamı kontrol grubundakilere göre daha düşüktü.\r\nÇıkarımlar: Bu çalışmanın sonuçları cep telefonlarından yayılan 900 MHz frekansındaki EMA’nın sıçan tibia kırık modelinde kırık iyileşmesini anlamlı derecede olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294