Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Effects of custommade insole on gait pattern of patients with unilateral displaced intraarticular calcaneal fracture: evaluation with computerized gait analysis

AOTT 2012; 46: 1-7
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2401
Read: 1159 Downloads: 928 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate whether use of custom-fabricated insoles improves the gait pattern in patients with displaced intra-articular calcaneal fractures. \r\nMethods: Fourteen patients (7 female, 7 male; mean age: 39±12 years) and 11 healthy individuals (mean age: 42±13 years) were included in the study. Treatment protocol included conservative treatment involving immobilization, with or without closed reduction, active exercises, wear of a custom-fabricated insole and prospective follow-up. All patients were evaluated by physical examination, axial and lateral radiographs, computerized tomography, and computerized gait analysis. \r\nResults: The use of custom-made insoles significantly improved step and stride lengths and the peak values of fore-aft component in the involved foot and tended to increase plantarflexor moment and total ankle power. The majority of patients (71%) continued to have substantial mechanical abnormalities by computerized gait analysis. Plantar flexion moment, total ankle power, vertical component of ground reaction forces (GRFs), and total sagittal plane excursion were significantly decreased in the involved foot when compared to the uninvolved foot. Plantar flexion moment, total ankle power, vertical, fore-aft and mediolateral componentsof GRFs were significantly decreased in the involved foot when compared to the healthy control group. \r\nConclusion: Use of a custom-made insole improves advancement of limb and weight-bearing in patients with a displaced intra-articular calcaneal fracture. Nevertheless, mechanical abnormalities persist in the affected limb, which does not appear to recover a gait pattern similar to that of normal walking.

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı özel yapım tabanlık kullanımının, deplase eklem içi kalkaneus kırıklı hastalarda yürüme modelini iyileştirip iyileştirmediğini araştırmaktı. \r\nÇalışma planı: Çalışmaya yaş ortalaması 39 (dağılım: 27-51) olan 14 hasta ile (7 erkek, 7 kadın), yaş ortalaması 42 (dağılım: 29-55) olan 11 sağlıklı birey katıldı. Tedavi protokolü, kapalı redüksiyonla veya redüksiyonsuz, immobilizasyonla konservatif tedavi, aktif egzersizler, özel yapım tabanlık giydirilmesi ve prospektif takip basamaklarından oluşuyordu. Tüm hastalar fizik muayene, aksiyel ve yan grafiler, bilgisayarlı tomografi ve bilgisayarlı yürüme analizi ile değerlendirildi. \r\nBulgular: Özel üretilmiş tabanlık kullanımı, tutulumlu ayakta adım ve çift adım uzunlukları ile baştan sona tüm adımın uç değerlerinde belirgin derecede düzelmeye neden oldu ve plantarfleksör momentin ve toplam ayak bileği kuvvetinin artmasını da sağladı. Hastaların büyük çoğunluğu (%71), bilgisayarlı yürüme analizinde önemli mekanik anormalliklere sahipti. Sağlam ayakla karşılaştırıldığında, plantar fleksiyon momenti, toplam ayak bileği gücü, yer tepkime kuvvetlerinin (YTK) dikey komponenti ve toplam sagital plan salınımı tutulumlu ayakta belirgin derecede azaldı. Plantar fleksiyon momenti, toplam ayak bileği gücü, YTK dikey komponentinin ön-arka ve iç-yan komponentleri, tutulumlu ayakta sağlıklı kontrol grubuna göre belirgin bir şekilde azaldı. \r\nÇıkarımlar: Bu çalışmanın sonuçları, deplase eklem içi kalkaneus kırıklı hastalarda özel yapım tabanlık kullanımının, ekstremite hareketini ve yük taşımasını düzelttiğini göstermiştir. Bununla beraber, etkilenmiş ekstremitedeki mekanik anormallikler, normal yürümeye eşdeğer bir yürüme modelinin tekrar elde edilemeyeceğini gösterecek şekilde devam etmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294