Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Estrogen receptors in hip joint capsule and ligamentum capitis femoris of babies with

AOTT 2013; 47: 158-161
DOI: 10.3944/AOTT.2013.2772
Read: 1208 Downloads: 854 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to detect the incidence of estrogen receptors in human hip joint capsule and ligamentum teres. \r\nMethods: The study included biopsies of the ligamentum capitis femoris (LCF) and hip joint capsule from 15 patients undergoing hip surgery for developmental dysplasia of the hip (DDH) and from the control hips of 15 cases of intrauterine fetal death. Mean age was 10.3 (range: 6 to 18) months at the time of surgery. Full-thickness 1x1 cm anterior capsule and LCF portions were taken as biopsy specimens. An immunohistochemical study using monoclonal antibody against estrogen receptors was performed to identify the rate of target estrogen cells in the hip joint capsule and LCF. \r\nResults: Estrogen receptor (ER) staining rates were 1.6±0.2% for the LCF and 1.3±0.2% for the hip joint capsule in the control groups, and 2.5±0.3% for the LCF and 2.0±0.3% for the hip joint capsule in the DDH groups. Estrogen receptor staining rates in the LCF and hip joint capsule control groups were significantly lower than that in the DDH groups (p<0.001). In both groups, ER rates were significantly lower in the hip joint capsule than in the LCF (p<0.01).\r\nConclusion: The high rate of ERs in the LCF and hip joint capsule appears to support the effect of estrogen in the etiology of the DDH.

Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı insan kalça eklem kapsülü ve ligamentum capitis femorislerindeki östrojen reseptörü varlığını saptamaktı.\r\nÇalışma planı: Gelişimsel kalça displazisi (GKD) nedeniyle ameliyat edilen 15 hastanın ve kontrol grubu olarak da 15 intrauterin ölü fetüsün toplam 30 kalçasından ligamentum capitis femoris (LCF) ve kalça eklem kapsülü biyopsileri alındı. Olguların cerrahi sırasında ortalama yaşı 10.3 (dağılım: 6-18) ay idi. Tam kat 1x1 cm anterior kapsül ve LCF örnekleri biyopsi olarak alındı. Kalça eklem kapsülü ve LCF’de bulunan hedef östrojen hücrelerinin oranını saptamak için monoklonal östrojen reseptör antikorları kullanılarak immünohistokimyasal bir çalışma yapıldı. \r\nBulgular: Kontrol grubundaki LCF örneklerinde saptanan östrojen reseptörü (ÖR) boyanma oranı 1.6±0.2%, kalça eklem kapsülünde ise 1.3±0.2% idi. GKD bulunan grupta ise LCF örneklerinde saptanan ÖR boyanma oranı 2.5±0.3% , kalça eklem kapsülünde ise 2.0±0.3% idi. LCF ve kalça eklem kapsülünde ÖR boyanma oranının kontrol grubunda GKD bulunan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde az olduğu gözlendi (p<0.001). Her iki grupta da, kalça eklem kapsülündeki ÖR boyanma oranı LCF’dekine göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.01).\r\nÇıkarımlar: Ligamentum kapitis femoris ve kalça eklem kapsülünde yüksek oranda bulunan östrojen reseptörleri, GKD’nin etiyolojisinde östrojenin etkisini destekler niteliktedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294