Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Evaluation of unilateral total hip arthroplasty by a quantitative analysis of gait

AOTT 2002; 36: 58-62
Read: 936 Downloads: 574 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: The purpose of this prospective study was to assess changes in gait parameters after unilateral total hip arthroplasty and to correlate these objective changes with the results of subjective analyses.\r\nMethods: Thirty-eight patients (21 women, 17 men; mean age 61 years) with unilateral degenerative hip disease were evaluated in order to investigate preoperative and postoperative gait characteristics with the use of a gait evaluation mat (Gait Rite, USA). Each patient underwent at least two postoperative gait evaluations in the sixth and twelfth months, respectively. Gait evaluations were also made in a control group of 50 individuals without any neuromuscular and skeletal disease. Clinical evaluations were made using the Harris hip scoring system. \r\nResults: All patients exhibited poor subjective evaluations preoperatively (Harris hip score <70). Compared to controls, patients had decreased step length and velocity, but increased stance, step, double support and swing times. Postoperatively, gait characteristics did not differ from those elicited prior to surgery in the first six months; however, patients attained near-normal velocity in the twelfth month. The recorded values for step length, step time, and double support time were similar to those of controls in both extremities.\r\nConclusion: This study showed that total hip arthroplasty considerably improved the gait characteristics of patients with degenerative arthritis, and that this improvement could be measured and recorded quantitatively with the use of a walking band.

Özet

Amaç: Bu prospektif çalışmada, tek taraflı total kalça artroplastisi sonrası yürüyüş parametrelerindeki değişikliklerin belirlenmesi ve objektif olarak gözlenen değişikliklerle subjektif analizlerin karşılaştırılması amaçlandı.\r\nÇalışma planı: Tek taraflı dejeneratif kalça hastalığı olan 38 olgu (21 kadın, 17 erkek; ortalama yaş 61) yürüyüş değerlendirme bandı (Gait Rite, A.B.D.) kullanılarak, ameliyat öncesi ve sonrasında yürüyüş karakteristikleri açısından değerlendirildi. Her hastada, cerrahiden sonra 6. ve 12. aylarda olmak üzere en az iki yürüme değerlendirmesi yapıldı. Nöromuskuler veya iskelet hastalığı olmayan 50 kişiden kontrol grubu oluşturuldu. Ayrıca, hastalar klinik olarak Harris kalça skorlamasına göre değerlendirildi. \r\nSonuçlar: Ameliyat öncesi tüm hastalarda subjektif değerlendirme sonuçları kötüydü (Harris kalça skoru <70). Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, hasta ekstremitede adım uzunluğu ve hızı azalmıştı. Duruş, adım, çift destek ve sallanma zamanları ise uzamıştı. Ameliyattan sonra ilk altıncı ayda elde edilen değerler ameliyat öncesi değerlerden çok farklı değildi. Ameliyat sonrası 6-12 ay arası yapılan yürüme analizlerinde hastalar normale yakın hıza ulaştılar. Her iki bacak için adım uzunluğu, adım zamanı ve çift destek zamanı normalden farklı değildi.\r\nÇıkarımlar: Total kalça artroplastisinin dejeneratif artriti olan hastaların yürüme özelliklerini önemli ölçüde iyileştirdiği ve yürüme değerlendirme bandı kullanılarak bu iyileşmenin kantitatif olarak ölçülebileceği ve kaydedilebileceği sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294