Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Extensor indicis proprius transfers for extensor pollicis longus ruptures secondary to rheumatoid arthritis

AOTT 2007; 41: 48-52
Read: 1073 Downloads: 932 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the results of extensor indicis proprius (EIP) to extensor pollicis longus (EPL) transfers for EPL ruptures secondary to rheumatoid arthritis.\nMethods: Twenty-four patients (7 males, 17 females; mean age 41 years; range 22 to 72 years) with rheumatoid arthritis underwent EIP to EPL transfer for 25 ruptures. The mean duration from rupture to surgery was 4.3 months (range 1.5 to 11 months). Functional assessment of the fingers was made using a specific EIP-EPL evaluation method developed by Lemmen et al. Pinch and grip strengths were measured. Range of motion of the metacarpophalangeal and interphalangeal joints of the thumb was compared with the normal side. Patient satisfaction was evaluated by a visual analog scale. The mean follow-up period was 6.2 years (range 4.7 to 7.9 years).\nResults: Functional results were perfect in 14 fingers (56%), good in six fingers (24%), moderate in four fingers (16%), and poor in one finger (4%). The pinch and grip strengths were 86% and 92% of the uninvolved hand, respectively. The mean visual analog scale score was 74 (range 24 to 99). Compared to the uninvolved side, the range of motion of the thumb and index finger decreased by 23° and 7°, respectively, with a 9% loss of interphalangeal motion and a 17% loss of metacarpophalangeal motion in thumb extension. Independent extension of the index finger was possible in 21 hands.\nConclusion: The results of EIP to EPL transfers are successful in ruptures secondary to rheumatoid arthritis.

Özet

Amaç: Bu çalışmada romatoid artrite bağlı ekstansör pollisis longus (EPL) tendon kopmalarında ekstansör indisis proprius (EİP) transferinin sonuçları incelendi.\nÇalışma planı: Yirmi dört hastada (7 erkek, 17 kadın; ort. yaş 41; dağılım 22-72) romatoid artrite bağlı gelişen 25 EPL kopması için EİP transferi yapıldı. Tendon kopması ile cerrahi arasında geçen süre ortalama 4.3 aydı (dağılım 1.5-11 ay). Transfer sonrasında parmak hareketlerinin değerlendirilmesinde Lemmen ve ark. tarafından geliştirilen spesifik EİP-EPL değerlendirme yöntemi kullanıldı. Hastaların çimdik ve kavrama güçleri ölçüldü. Başparmak için metakarpofalangeal (MKF) ve interfalangeal (İF) eklemlerin hareket genişlikleri sağlam tarafla karşılaştırıldı. Hasta memnuniyeti görsel analog skala ile değerlendirildi. Ortalama takip süresi 6.2 yıl (dağılım 4.7-7.9 yıl) idi. \nSonuçlar: Parmak hareketlerinin değerlendirilmesinde 14 parmakta (%56) mükemmel, altı parmakta (%24) iyi, dört parmakta (%16) orta, bir parmakta (%4) kötü sonuç elde edildi. Parmakların çimdik gücü normal tarafın %86’sı, kavrama gücü %92’si kadardı. Görsel analog skala ile memnuniyet skoru ortalama 74 (dağılım 24-99) bulundu. Ameliyat edilmeyen tarafla karşılaştırıldığında, başparmak hareket genişliğinde ortalama 23°, işaret parmağın hareket genişliğinde 7°, başparmak ekstansiyonunda İF eklemde 9°, MKF eklemde 17° kayıp oluştu. Yirmi bir elde bağımsız işaret parmağı ekstansiyonu izlendi.\nÇıkarımlar: Romatoid artrite bağlı kopmalarda EİP’nin EPL’ye transferi başarılı bir yöntemdir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294