Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Extremity saving surgery and reconstruction for tumors of the scapula

AOTT 2007; 41: 195-201
Read: 770 Downloads: 831 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: The aim of this study was to evaluate the results of extremity saving surgery and reconstruction with a scapular prosthesis in patients with scapula tumors.\r\nMethods: Seven patients (1 woman, 6 men; mean age 53 years; range 39 to 75 years) underwent partial or total scapulectomy followed by reconstruction with fibular autograft (n=1) or a scapular prosthesis (n=6) for bone or soft tissue scapular tumors. Latissimus dorsi muscle flap was used for the reconstruction of soft tissues. Postoperative adjuvant chemotherapy and/or radiotherapy were used depending on the primary pathology. Functional evaluations were made using the scores of the Musculoskeletal Tumor Society (MSTS). The mean follow-up period was 35 months (range 18 to 53 months).\r\nResults: No major surgical complications occurred in the early postoperative period. Two patients died due to distant metastasis. One patient was lost to follow-up in the second year. The first patient of the series in whom an unconstrained prosthesis was used had severe instability. Overall, despite some limitation in the movements of the shoulder (active shoulder abduction: 20°-90°), elbow and hand functions were near-normal. The mean MSTS functional score was 22 (range 18 to 25); four patients had good or very good results. The results were more satisfactory (abduction: 45°-90°, mean MSTS score 24) in patients with well-controlled primary disease and in whom a constrained prosthesis was used.\r\nConclusion: Stability and function can be increased with limb salvage surgery, reconstruction of the scapular triangle with a prosthesis, and re-attachment of preserved muscles to the new scapular body.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, skapula tümörü nedeniyle ekstremite koruyucu cerrahi ve skapular protezle rekonstrüksiyon uygulanan hastalarda tedavi sonuçları değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Skapula kemik veya yumuşak doku tümörü bulunan yedi hastaya (1 kadın, 6 erkek; ort. yaş 53; dağılım 39-75) parsiyel veya total skapulektomi ve rekonstrüksiyon uygulandı. Rekonstrüksiyonda bir hastada fibular otogreft, altı hastada skapula protezi kullanıldı. Yumuşak doku rekonstrüksiyonu latissimus dorsi kas flebi ile yapıldı. Ameliyat sonrasında primer patolojiye bağlı olarak adjuvan kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulandı. Hastaların üst ekstremite değerlendirmeleri MSTS (Musculoskeletal Tumor Society) fonksiyonel skorlamasına göre yapıldı. Takip süresi ortalama 35 ay (dağılım 18-53 ay) idi. \r\nSonuçlar: Hastalarda ameliyat sonrası erken dönemde cerrahi komplikasyon gözlenmedi. Total skapulektomi uygulanan hastalardan ikisi uzak metastaz nedeniyle kaybedildi. Bir hasta ikinci yılda takip dışı kaldı. Unconstrained protez kullanılan ilk olguda omuz instabilitesi görüldü. Hastalarda omuz hareketlerinde kısıtlılık (aktif omuz abdüksiyonu 20°-90°) bulunmasına karşın, dirsek ve el fonksiyonları normale yakındı. Fonksiyonel açıdan ortalama MSTS skoru 22 (dağılım 18-25) bulundu; dört hasta iyi veya çok iyi olarak değerlendirildi. Primer hastalığı kontrol altına alınanlarda ve “constrained” protez uygulamalarında sonuçlar daha başarılı (abdüksiyon 45°-90°, ort. MSTS skoru 24) idi.\r\nÇıkarımlar: Skapula tümörlerinde ekstremite koruyucu cerrahi ile birlikte skapular üçgen yapının protezle oluşturulması ve rezeksiyonda korunabilen kasların buraya bağlanmasıyla stabilite ve fonksiyonlar artırılabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294