Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Functional and symptomatic scoring used for the assessment of outcome in carpal tunnel release

AOTT 2001; 35: 147-151
Read: 314 Downloads: 266 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: This study was designed to evaluate the use of the Boston Questionnaire, a functional and symptomatic scoring system, in the treatment of carpal tunnel syndrome (CTS).\nMethods: The Boston Questionnaire was administered to patients who underwent surgery for CTS. Preoperatively 34 patients and postoperatively 15 patients (12 females, 3 males; mean age 50.7 years; range 18 to 65 years) were evaluated. The mean follow-up was 17.4 months (range 3 to 28 months).\nResults: The mean scores on symptom severity (from 3.6 to 1.2) and functional capacity (from 3.3 to 1.3) showed significant decreases postoperatively (p<0.0001).\nConclusion: The Boston Questionnaire seems to be a valuable tool in the evaluation of symptomatic and functional conditions of patients in CTS treatment.

Özet

Amaç: Bu çalışmada karpal tünel sendromu (KTS) tedavisinin değerlendirilmesinde kullanılan \"Boston Skalası\"(BS) skorlama sisteminin kullanılabilirliği değeriendirildi.\nÇalışma planı: Kliniğimizde KTS tanısıyla açık cerrahi il; nöroliz uygulanan 34 hastaya ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrasinda kontrole gelen 15 ine BS uygulandı.\nTakipleri yapılabilen hastaların 12 si kadın, üçü erkekli (ort. Yaş 50.7; dağılım 18-65). Ortalama takip süresi 17.4 ay (dağılım 3-28 ay) idi.\nSonuçlar; Son kontrollerde, ortalama semptom şiddetiskoru ameliyat öncesi 3.6 dan l.2 ye, fonksiyonel kapasite skoru ise 3.3 ten 1.3 e düştü (q<0.000)\nÇıkarımlar: Hem semptomatik hem de fonksiyonel durumu dikkate alan Boston Skalasi nın KTS tedavisinin sonuçlarım değerlendirmede faydalı olduğu düşüncesindeyiz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294