Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Functional results of the Ilizarov circular external fixator in the treatment of open tibial fractures

AOTT 2005; 39: 156-162
Read: 732 Downloads: 756 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated functional results with the Ilizarov circular external fixator in the treatment of open tibial fractures.\nMethods: Thirty-three patients (26 males, 7 females; mean age 38 years; range 16 to 69 years) with open tibial fractures were included. According to the AO/OTA classification, there were seven type A, 16 type B, 10 type C fractures; according to the Gustilo-Anderson classification, eight, 12, and 13 fractures were grade I, II, and III, respectively. The mean time to surgery was 5.7 days (range 3 to 12 days). Compression-distraction was applied in five patients to speed up union. Functional outcomes were assessed according to the Karlstrom-Olerud scoring system. The mean follow-up was 28 months (range 19 to 34 months).\nResults: Time to union did not differ significantly between grade I and II fractures (p>0.05). However, there were significant differences between grade I and III (p=0.0001) and grade II and III (p=0.001) fractures with respect to union times. According to the Karlstrom-Olerud scores, functional outcome was good in 14 (42.4%), satisfactory in 11 (33.3%), and fair in eight (24.2) patients. The most common complication was pin tract infections (28.4%). Seven K-wires were replaced. Two patients (6.1%) who developed osteomyelitis underwent sequestrectomy following removal of two K-wires. Peroneal nerve injury occurred in two patients associated with K-wires. Ankle and knee movements were adversely affected due to the external fixator in seven and four patients, respectively.\nConclusion: Although the use of the circular external fixator is associated with a relatively high risk of pin tract infections, functional results may justify its use in the treatment of open tibial fractures, with an added advantage of early mobilization.

Özet

Amaç: Ilizarov sirküler eksternal fiksatörü ile tedavi edilen tibia açık kırıklarında fonksiyonel sonuçlar değerlendirildi.\nÇalışma planı: Çalışmaya tibia açık kırıklı 33 hasta (26 erkek, 7 kadın; ort. yaş 38; dağılım 16-69) alındı. AO/OTA sınıflamasına göre yedi kırık tip A, 16 kırık tip B, 10 kırık tip C; Gustilo-Anderson sınıflandırmasına göre sekiz kırık grade I, 12 kırık grade II, 13 kırık grade III idi. Hastalar ortalama 5.7 gün (dağılım 3-12 gün) içinde ameliyat edildi. Beş hastada kompresyon-distraksiyon uygulanarak kemik kaynamasına yardımcı olundu. Fonksiyonel sonuçlar Karlstrom-Olerud ölçütlerine göre değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 28 ay (dağılım 19-34 ay) idi.\nSonuçlar: Grade I ve grade II açık kırıklar arasında iyileşme süresi açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05). Grade I ve grade III, grade II ve grade III arasında kaynama süresi açısından anlamlı farklılık bulundu (sırasıyla p=0.0001, p=0.001). Karlstrom-Olerud ölçütlerine göre, fonksiyonel sonuçlar 14 hastada (%42.4) iyi, 11’inde (%33.3) tatmin edici, sekizinde (%24.2) orta idi. Tel dibi enfeksiyonu en sık görülen (%28.4) komplikasyondu. Yedi adet K-teli değiştirildi. Osteomiyelit gelişen iki hastada (%6.1) iki K-teli çıkarılarak sekestrektomi uygulandı. İki hastada K-teli uygulamasına bağlı peroneal sinir hasarı görüldü. Fiksatör uygulamasına bağlı olarak yedi hastada ayak bileği, dört hastada diz hareketleri olumsuz etkilendi.\nÇıkarımlar: Tibia açık kırıklarının sirküler eksternal fiksatör ile tedavisinde tel dibi enfeksiyon riski yüksek olsa da, erken mobilizasyon ve eklem hareketlerine izin vermesi nedeniyle fonksiyonel sonuçlar kabul edilebilir düzeydedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294