Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Giantcell tumors of the tendon sheath involving the hand or the wrist: an analysis of 141 patients

AOTT 2004; 38: 120-124
Read: 305 Downloads: 359 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: Giant-cell tumors of the tendon sheath localized in the hand or wrist were retrospectively reviewed with respect to diagnosis, surgical treatment, and postoperative complications.\nMethods: During a 21-year period, a total of 141 patients (83 females, 58 males; mean age 37.5 years; range 6 to 77 years) underwent surgery for 146 lesions that developed in the hand (n=134) or the wrist (n=12). Involvement was on the right side in 77 patients, and on the left side in 64 patients. The mean follow-up period was 3.5 years (range 6 months to 11 years).\nResults: On presentation, the most common symptom was the presence of a painless soft tissue mass. The most frequent localization was the volar part (76%) of the second (27%) and the third (24) fingers, or the proximal phalanx (57%). Forty per cent of tumors were encountered at ages between 30 and 50 years. The duration of symptoms ranged from one month to five years and the highest number of presentations fell within the first six months. In eighteen patients, radiologic studies showed osseous involvement, being cortical sclerosis in 12 patients, and erosion in eight patients. Postoperative complications included digital nerve injuries in four patients, superficial infection in three patients, and joint stiffness in 12 patients. Twenty-three patients (16%) developed recurrences within a mean of 3.7 years (range 2 months to 7 years).\nConclusion: Taking high rates of recurrences into consideration, surgery for giant-cell tumors of the tendon sheath requires wide surgical exposure, attentive skills, and the use of magnification.

Özet

Amaç: El ve el bileği yerleşimli tendon kılıfından gelişen dev hücreli tümörler tanı, tedavi ve ameliyat sonrası dönemde oluşan komplikasyonlar açısından retrospektif olarak değerlendirildi.\nÇalışma planı: Yirmi bir yıllık bir dönem içinde, el veya el bileği yerleşimli tendon kılıfı dev hücreli tümörü nedeniyle 141 hastanın (83 kadın, 58 erkek; ort. yaş 37.5; dağılım 6-77) 146 lezyonuna cerrahi uygulandı. Lezyonların 134’ü elde, 12’si el bileğinde görüldü. Tutulum 77 olguda sağ, 64 olguda sol tarafta idi. Ortalama izlem süresi 3.5 yıl (dağılım 6 ay-11 yıl) idi.\nSonuçlar: Hastaların en sık başvuru nedeni ağrısız yumuşak doku kitlesi idi. Olguların çoğunda tümör (%76) voler bölgede yerleşim göstermekteydi. Yerleşim yeri en sık işaret parmağında (%27), üçüncü parmakta (%24) ve proksimal falanks düzeyinde (%57) idi. Tümörlerin %40’ına 30-50 yaşlar arasında rastlandı. Bulguların süresi bir ay ile beş yıl arasında değişmekteydi. En sık ilk altı ay içinde başvuru gözlendi. On sekiz olguda radyolojik olarak kemik tutulumu saptandı; bunların 12’sinde kortikal kalınlaşma, sekizinde skleroz görüldü. Ameliyat sonrası dönemde dört olguda dijital sinir hasarı, üç olguda yüzeyel enfeksiyon, 12 olguda eklem sertliği gözlendi. Yirmi üç hastada (%16) ortalama 3.7 yıl içinde (dağılım 2 ay-7 yıl) nüks gelişti.\nÇıkarımlar: Tendon kılıfının dev hücreli tümörlerinde yüksek nüks oranı göz önüne alınarak, geniş bir cerrahi sahada, titiz bir cerrahi uygulanmalı ve büyütücü gözlükten yararlanılmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294