Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

In vivo investigation of calcium phosphate coatings on Ti6Al4V alloy substrates using lactic acid sodium lactate buffered synthetic body fluid

AOTT 2013; 47: 417-422
DOI: 10.3944/AOTT.2013.2885
Read: 1058 Downloads: 826 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the mode of failure and biomechanical characteristics of Ti-6Al-4V anchors biomimetically coated with calcium phosphate (CaP) for soft tissue fixation to bone in an animal model. \r\nMethods: The current study included 14 adult New Zealand white rabbits equally divided into two groups. Calcium phosphate-coated Ti-6Al-4V anchors were used in the test group and non-coated Ti-6Al-4V anchors in the control group. A new approach was applied to synthesize the CaP coatings via the biomimetic growth in the Lac-SBF containing Ca2+ and PO43- ions, Na-lactate and lactic acid (HL). Titanium anchors were implanted into the right tibia, followed by biomechanical tensile strength tests. Histological studies were carried out after removal of anchors (bone-implant surface).\r\nResults: The CaP-coated Ti-6Al-4V anchors had significantly higher tensile strength (p=0.003) and displacement values (p=0.004) than the non-coated anchors. Control group scores were higher than those of the test group (14 and 9, respectively) in tensile strength tests. \r\nConclusion: The new CaP coating can be used in orthopedic surgery as catalyzer to improve bone ingrowth. We believe that our research will form a model for further research on biomimetic coatings on Ti-6Al-4V substrates.

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yumuşak dokunun kemiğe tespitinde kullanılan biyomimetik olarak kalsiyum fosfat (CaP) kaplı Ti-6Al-4V ankorlarının dayanıklılıklarını ve biyomekanik özelliklerini bir hayvan modeli üzerinde değerlendirmekti. \r\nÇalışma planı: Çalışmaya alınan 14 adet erişkin Yeni Zelanda beyaz tavşanı eşit olarak iki gruba ayrıldı. Test grubunda CaP kaplı Ti-6Al-4V ankorlar test edilirken, Ti-6Al-4V implantlar kontrol grubu olarak değerlendirildi. Kalsiyum fosfat kaplamalarını, Ca2+ ve PO43- iyonları, sodyum laktat ve laktik asit (HL) ihtiva eden Lac-SBF içerisinde biyomimetik gelişim yoluyla sentezlemek için yeni bir yaklaşım uygulandı. Titanyum ankorlar, biyomekanik çekme testlerinin öncesinde, sağ kaval kemiğine yerleştirildi. Ankorların (kemik-implant yüzeyi) çıkarılmasından sonra histolojik araştırmalar gerçekleştirildi.\r\nBulgular: Kalsiyum fosfat kaplı Ti-6Al-4V ankorların çekme mukavemeti (p=0.003) ve uzanım değerleri (p=0.004) Ti-6Al-4V ankorlara göre anlamlı derecede daha yüksekti. Çekme testlerinde kontrol grubunun skorlarının test grubuna göre daha yüksek olduğu görüldü (sırasıyla, 14 ve 9). \r\nÇıkarımlar: Yeni CaP kaplama, ortopedik cerrahide kemiğin vücut içinde büyümesini geliştirecek bir katalizör olarak kullanılabilir. Çalışmamızın, Ti-6Al-4V yüzeylerdeki biyomimetik kaplamalar ile ilgili gelecekte yapılacak araştırmalar için bir model oluşturacağına inanıyoruz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294