Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Investigation of mechanical strength of teicoplanin and ciprofloxacin impregnated bone cement on Day 1 and Day 15

AOTT 2014; 48: 333-338
DOI: 10.3944/AOTT.2014.3140
Read: 556 Downloads: 488 Published: 07 February 2020
Abstract

Methods:Results:Conclusion:Amaç:Bu çalışmanın amacı kemik çimentolarına değişik konsantrasyonlarda teikoplanin ve siprofloksasin katılmasının mekanik etkilerinin karşılaştırılması idi.

Deneysel bir modelde, teikoplanin ve siprofloksasinin üç farklı dozu (800, 1600 ve 3200 mg) kemik çimentosuna eklendi. Kompresyon ve dört nokta eğme testinin bulunduğu mekanik testler 1. gün ve antibiyotiğin 37°C suda filtrelendiği 15. günde uygulandı. Hiç antibiyotik içermeyen örnekler kontrol grubu olarak kabul edildi. Her antibiyotik konsantrasyonunun 1. ve 15. gündeki mekanik dayanıklılıkları değerlendirildi.

Hem teikoplanin hem de siprofloksasinin, kompresyon ve dört nokta eğme testlerindeki ortalama dayanıklılık değerlerini 1. ve 15. günde anlamlı derecede azalttığı gözlendi (p<0.05). Teikoplanin ortalama dayanım değerleri 1. ve 15. günde yüksek dozlarda her iki testte azalırken (p<0.05), siprofloksasin dayanım değerleri bu dozlarda anlamlı olarak değişmedi. İki ilacın etkileri karşılaştırıldığında, 1. günde 3200 mg grubu ve 15. günde 1600 ve 3200 mg gruplarındaki kompresyon testi değerlerinde ve 15. günde 3200 mg grubundaki dört nokta eğme testi değerlerinde anlamlı farklılıklar vardı.

Teikoplanin ve siprofloksasin katılan kemik çimentosunun biyomekanik özellikleri zayıflamaktadır. Sonuçlarımıza göre, teikoplanine kıyasla siprofloksasinin dayanıklılık üzerindeki negatif etkisi daha kısıtlıdır.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294