Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Longterm functional results after radial nerve repair

AOTT 2011; 45: 387-392
DOI: 10.3944/AOTT.2011.2530
Read: 1016 Downloads: 863 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: This study aimed to evaluate the functional results of end-to-end repairs in radial nerve injuries. \r\nMethods: The study included 18 (15 males, 3 females) patients who underwent middle level end-to-end radial nerve repair and who responded to our final follow-up call. Patients’ average age was 30 (range: 16 to 43) years. The average time lapse between injury and repair was 25.1 days (range: 1 day to 13 months). Pinch and grip strength measurements were graded according to the modified Verga classification. The Highet classification was used for the evaluation of sensorial recovery. Functional outcome were assessed with the DASH-T score. Average follow-up time was 62.5 (range: 24 to 156) months. \r\nResults: Motor function according to the Verga classification was excellent in 16 patients and poor in two. Pinch and grip power measurement comparison of the two sides in the 16 patients with excellent results showed a respective 24.1% and 14.3% decrease on the affected side. According to Highet’s classification, sensorial evaluation was S4 in seven patients, S3+ in four, S3 in three, S2+ in one, S2 in one, and S1 in two patients. The average DASH-T score of patients with excellent results was 7.3. \r\nConclusion: Radial nerve repairs, if done end-to-end using an appropriate technique, may lead to nearly full recovery in younger patients.

Özet

Amaç: Çalışmamızda radial sinir yaralanmalarında yapılan uç uca sinir onarımlarının fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. \r\nÇalışma planı: Bu çalışmada, orta seviyedeki radial sinir yaralanmalarında uç uca radial sinir onarımı yapılan ve son kontrol çağrımıza cevap veren 18 hasta (15 erkek, 3 kadın) değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 30 (dağılım: 16-43) olarak saptandı. Yaralanma ile cerrahi girişim arasında geçen süre, hastalarımızda ortalama 25.1 gün (dağılım: 1 gün - 13 ay) olarak hesaplandı. Kavrama ve çimdikleme güçleri modifiye Verga sınıflandırmasına göre, duysal değerlendirme verileri Highet sınıflandırmasına göre değerlendirildi. Fonksiyonel sonuçlar DASH-Türkçe ile değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 62.5 (dağılım: 24-156) ay idi. \r\nBulgular: Motor değerlendirme sonuçları, modifiye Verga sınıflandırmasına göre; 18 hastanın 16’sında mükemmel, 2’sinde yetersiz bulundu. Mükemmel (n=16) iyileşen hastalarda, kavrama ve çimdikleme güçleri etkilenen taraf ile etkilenmeyen taraf arasında karşılaştırıldığında; kavrama gücünde %14.3, çimdikleme gücünde %24.1 azalma olduğu saptandı. Duysal geri dönüş değerlendirilmesinde, Highet sınıflandırması kullanılarak 7 hastada S4, 4 hastada S3+, 3 hastada S3, 1 hastada S2+, 1 hastada S2, 2 hastada da S1 sonuçları elde edildi. DASH-T skor ortalaması, iyileşmeleri mükemmel olarak sonuçlanan hastalarda 7.3 olarak hesaplandı. \r\nÇıkarımlar: Radial sinir onarımı uygun teknikle uç uca yapıldığında, genç hasta grubunda tama yakın iyileşme sağlayabilmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294