Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Longterm result of treatment for paraspinal and extradural hydatid cyst: a case report

AOTT 2009; 43: 267-271
DOI: 10.3944/AOTT.2009.267
Read: 955 Downloads: 846 Published: 08 February 2020
Abstract

Hydatid cyst is a zoonosis affecting any part of the body and presenting difficulty in diagnosis and treatment. Primary bone involvement seen in about 2% of the cases is accompanied by spinal involvement in 50%. A 41-year-old female presented with low back pain radiating to the left leg. After physical examination, radiologic and laboratory investigations, a diagnosis of spinal hydatid cyst was made with intraspinal extradural, vertebral, and paravertebral involvement. The patient was treated with two-staged posterior and anterior surgical resections with addition of pre- and postoperative antihelminthic therapy. No recurrences developed within a follow-up of 5.5 years. Recurrences can be reduced by initiation of antihelminthic therapy preoperatively, perioperative injection of scolicidal agents into the cyst, and careful excision of the cyst without spread to neighboring tissues.

Özet

Kist hidatik, değişik organları tutabilen, tanı ve tedavisi zor bir zoonozdur. Primer kemik tutulumu olguların %2’sinde gözlenir. Kemik tutulumu olan olguların yaklaşık yarısında ise omurga tutulumu vardır. Kırk bir yaşında kadın hasta, bacağa vuran kalça ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Fizik muayene, radyolojik ve laboratuvar incelemeleri sonucu intraspinal ekstradural, vertebral ve paravertebral tutulumlu spinal kist hidatik tanısı kondu. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde antihelmintik tedavi uygulanan hastaya iki aşamalı posterior ve anterior cerrahiyle medikal eksizyon uygulandı. Hastanın 5.5 yıllık izleminde nüks saptanmadı. Nüks oranlarını azaltmak için antihelmintik tedaviye cerrahi öncesinde başlamak, cerrahi sırasında kist içine skolisidal madde enjekte etmek ve komşu dokulara yayılımı önleyici cerrahi prensiplere özen göstermek gerekir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294