Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Neuromas exisiting around the knee and their treatment by surgical denervation

AOTT 1998; 32: Supplement 411-413
Read: 274 Downloads: 237 Published: 19 April 2021
Abstract

Neuromas are among the differential diagnosis of knee pain. However, their diagnosis generally confused with intra articular pathologies an missed by the physician.We have diagnosed 15 neuromas in 13 knees patient (12 female patient and 1 male patient) in our clinic. Eight of the cases had occured after arthroscopic surgery, 6 of them had occured after trauma, and 1 of them had occured at the incision for ACL reconstruction. Systemic physical examination of the knees were made and MR were available. For the diagnosis, subcutaneous local anesthetic block was made to each case.Ten minutes after the block, examination of the knees were repeated. The result of the test was accepted to be positive when the pain of the patient had dissappeared by the block. A surgical denervation procedure was applied to cutaneous nerve through an incision 2 cm proximal to the pain localisation. The pain of 13 knees from 15 had dissappeared. The patients were evaluated by Lysholm score before and after the denervation. The average gain was 28 points.The diagnosis and treatment of neuroma are not difficult but the physician must keep it in his mind

Özet

Diz ağrılarının ayırıcı tanısında yer alan nöromalar çoğu kez eklem içi patolojilerle kanamakta ve klinisyenin dikkatinden kaçabilmektedir. Kliniğimizde teşhis ettiğimiz 13 hastanın 12 si bayan, 1 i erkekli. 13 olgu-nun 15 dizinde noroma teşhis edildi. Olguların 8 i artroskopi sonrası, 6 sı travma sonrasi, 1 i ACL rekonstrüksiyonu için donör sahada yapılmış insizyon sonrası gelişmiş idi. Olgularımızın dizleri sistemik olarak muayene edildi ve tüm olguların diz MR ları vardı. Teşhis amacı ile cilt altına lokal anestetik enjeksiyonu yapıldı. Lokal anestezi sonrasında ağrısı geçen hastaların testleri (+) kabul edildi. Testi (+) olan olgulara kutanoz si-nir trasesinin 2 cm proksimaline lokal anestezi ile 2 cm lik insizyon yardımı ile denervasyon yapıldı. 15 dizin 13 ünde ağrı şikayeti tamamen ortadan kalktı. Tedavi öncesi ve sonrasi Lysholm skorlaması ile değerlendiri-len hastalarda ortalama 28 puanlık artış sağlandı. Nöroma, teşhisi ve tedavisi zor olmayan ancak ayırıcı tanıda her zaman klinisyenin aklında bulunması gereken bir diz problemidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294