Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Preliminary results of Bankart repair of anterior shoulder instabilities with suture anchors

AOTT 2000; 34: 368-373
Read: 755 Downloads: 441 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: Biomechanically, Bankart repair, which provides restoration of the anteroinferior glenohumeral ligament complex, is accepted as the gold standard in the treatment of chronic anterior glenohumeral joint instability. This study was designed to evaluate the preliminary results of patients with anterior shoulder instability, who underwent Bankart repair using suture anchors. \nMethods: The study included 16 male patients (mean age 23 years, range 20-27 years) who underwent surgery for anterior glenohumeral instability and had a minimum follow-up of six months. The mean duration between the first dislocation and surgery was five years (range 1-9 years), with a mean of nine dislocations (range 3-25). Preoperatively, magnetic resonance imaging and diagnostic arthroscopy were performed in 11 and five patients, respectively. Bankart repair was performed with suture anchors (n=10) and medial capsular shifting (n=6). The results were evaluated according to Rowe’s Bankart scale.\nResults: The mean follow-up was 11.5 months (range 6-15 months). One patient developed recurrence caused by the overuse of the shoulder and required revision. No other complications occurred. According to the Bankart scale, excellent (n=11), good (n=2), moderate (n=2), and fair (n=1) results were obtained. Restriction in the external rotation did not exceed 10 degrees except in one patient who developed recurrence.\nConclusions: Our preliminary results suggest that open Bankart repair with suture anchors is an appropriate treatment, with low recurrence and minimal restriction in range of motion.

Özet

Amaç: Biyomekanik olarak anteroinferior glenohumeral ligaman restorasyonunu sağlayan Bankart tamiri, anterior glenohumeral eklem kronik instabilitesi tedavisinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızda, dikiş kancaları (suture anchors) yardımıyla Bankart tamiri uyguladığımız anterior omuz instabiliteli hastalarda erken sonuçlar değerlendirildi.\nÇalışma planı: 1998-1999 yıllarında anterior omuz instabilitesi tanısıyla açık Bankart tamiri girişimi uygulanan ve en az altı aylık takipleri tamamlanan 16 erkek hasta (ort. yaş 23; yaş dağılımı 20-27) incelendi. Ortalama ilk çıkık- cerrahi girişim süresi beş yıl ve ortalama çıkık sayısı dokuz idi. Ameliyat öncesi 11 hastada (%68) manyetik rezonans görüntüleme, beş hastada (%32) tanısal artroskopi uygulandı. On hastada (% 62) dikiş kancaları yardımıyla açık Bankart tamiri, altı hastada (%38) medial kapsüler kaydırmayla birlikte Bankart tamiri uygulandı. Sonuçlar Rowe’nin Bankart skalasına göre değerlendirildi.\nSonuçlar: Ortalama takip süresi 11.5 aydı (dağılım 6-15 ay) . Bir hastada (%6) postoperatif ikinci ayda aşırı zorlama sonrası gelişen rekürens nedeniyle revizyon uygulandı. Diğer hastaların hiçbirinde herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Bankart skoru 11 olguda mükemmel, iki olguda iyi, iki olguda orta, bir olguda kötü olarak değerlendirildi. Nüks gözlenen olgu dışında, tüm olgularda 10 dereceyi aşan dış rotasyon kısıtlılığı saptanmadı. \nÇıkarımlar: Erken dönem gözlemlerimiz, dikiş kancaları yardımıyla gerçekleştirilen açık Bankart tamirinin düşük rekürens oranı ve minimal eklem hareket kısıtlılığı ile birlikte uygun bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294