Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Pressure distribution patterns under the metatarsal heads in healthy individuals

AOTT 2008; 42: 26-30
Read: 604 Downloads: 735 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: Recognition of plantar pressure distribution patterns of healthy individuals would be helpful in the management of metatarsalgia. We investigated plantar pressure distribution patterns under metatarsal heads in healthy individuals using the EMED-SF plantar pressure analysis system.\r\nMethods: Plantar pressure measurements were performed in 106 healthy volunteers (45 females, 61 males; mean age 24 years; range 20 to 35 years) during walking on the EMED-SF platform. Footprints were divided into three areas based on the three functional columns of the tarsometatarsal joint, that is, the first metatarsal head, the second and third metatarsal heads, and the fourth and fifth metatarsal heads. The mean and peak pressures obtained in these areas were recorded.\r\nResults: Pressure distribution patterns did not differ significantly between the two sexes and the right and left soles (p>0.05). The mean and peak pressures of the middle column during the mid-stance phase of the gait cycle were significantly higher than those recorded for the medial and lateral columns (p=0.000). There were no significant differences between the medial and lateral columns in this respect. At the pre-swing phase, pressures were significantly greater in the medial column compared to the lateral column. Four different patterns were noted with respect to the distribution of pressures among the three columns. Body mass index (BMI) was below the limit for obesity (<30 kg/m2) in all the participants. Peak pressure values obtained from each column at the pre-swing phase were significantly correlated with BMI (p<0.05); however, no correlation existed between the plantar pressures and BMI at the mid-stance phase (p>0.05).\r\nConclusion: Our data show that there are four distinct pressure distribution patterns, but the greatest plantar pressure occurs in the middle column of the foot in the majority of healthy individuals.

Özet

Amaç: Sağlıklı bireylerde ayak tabanında oluşan normal yük dağılım biçimlerinin bilinmesi metatarsaljinin tanı ve tedavisinde yararlı olacaktır. Bu çalışmada sağlıklı kişilerde metatars başlarına düşen yük dağılımı EMED-SF ayak tabanı basınç sistemi kullanılarak araştırıldı.\r\nÇalışma planı: Çalışmada, gönüllü ve sağlıklı 106 üniversite öğrencisinde (45 kadın, 61 erkek; ort. yaş 24; dağılım 20-35), EMED-SF sistemi kullanılarak yürüme sırasında ayak tabanı basınçları ölçüldü. Ayak izleri tarsometatarsal eklemin fonksiyonel kolonları ile eşleşecek şekilde, birinci metatars başı, ikinci ve üçüncü metatars başları, dördüncü ve beşinci metatars başları olmak üzere üç bölgeye ayrıldı. Her bir bölgede ölçülen en yüksek ve ortalama basınç değerleri kaydedildi.\r\nSonuçlar: Yük dağılım biçimleri açısından iki cinsiyet arasında ve sağ ve sol ayak tabanları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Orta kolonda orta duruş fazında kaydedilen ortalama ve en yüksek basınç değerleri, medial ve lateral kolonlarda kaydedilen değerlere göre daha yüksek bulundu (p=0.000). Medial ve lateral kolonda ölçülen basınç değerleri arasında belirgin fark gözlenmedi. Salınım öncesi fazda ise medial kolonda elde edilen basınç değerleri lateral kolon değerlerine göre anlamlı derecede yüksek idi. Kolonlara göre yüklenme ağırlığı açısından ön ayakta dört farklı yüklenme biçimi belirlendi. Tüm katılımcılarda vücut kütle indeksi (VKİ) şişmanlık sınırının altında idi (<30 kg/m2). Salınım öncesi fazda her bir bölgede elde edilen en yüksek basınç değerleri ile VKİ arasında anlamlı bağıntı olmasına karşın (p<0.05), orta duruş fazında ayak tabanı basınçları ile VKİ arasında anlamlı bağıntı yoktu (p>0.05).\r\nÇıkarımlar: Bulgularımız, sağlıklı bireylerde yürümenin orta duruş fazında ayak tabanı basıncının çoğunlukla orta kolonda oluştuğunu, ancak belirgin derecede birbirinden farklı dört yük dağılım biçiminin var olduğunu göstermektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294