Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Primary giant hydatid cyst in the thigh

AOTT 2002; 36: Supplement 72-75
Read: 153 Downloads: 107 Published: 19 April 2021
Abstract

Human hydatid cyst is a zoonotic infection that usually attacks visceral organs. Primary soft tissue involvement is very rare, causing a diagnostic challenge. Primary soft tissue hydatid cyst was encountered in an 83-year-old man, which presented as a giant lesion in the posterior aspect of the right thigh, extending from the gluteal region proximally to the popliteal region distally. A multiloculated cystic mass was completely resected and histopathological examination confirmed the preoperative diagnosis. No local or systemic complications occurred postoperatively. The patient recovered fully at the end of postoperative 12 months.

Özet

İnsanda zoonotik bir enfeksiyon olan hidatik kist daha çok iç organlarda görülür. Primer yumuşak doku yerleşimi çok nadirdir ve genellikle tanıda sorunlarla karşılaşılır. Bu yazıda, sağ uyluk posteriorunda yumuşak dokunun primer hidatik kisti tanısıyla tedavi edilen 83 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hidatik kist, proksimalde gluteal bölgeden distalde popliteal bölgeye kadar uzanarak dev bir lezyon oluşturuyordu. Ameliyat sırasında multiloküle, kistik kitlesel lezyon tümüyle çıkartıldı ve histopatolojik inceleme sonucunda hidatik kist tanısı doğrulandı. Ameliyattan sonra lokal veya sistemik bir patoloji saptanmadı; 12 aylık klinik takipte hastanın tamamen iyileştiği görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294