Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Psychiatric symptoms in patients treated with an Ilizarov external fixator

AOTT 2005; 39: 59-63
Read: 789 Downloads: 517 Published: 15 April 2021
Abstract

Objectives: The Ilizarov technique limits daily activities of patients and may cause psychiatric symptoms. We investigated psychiatric symptoms associated with the use of an Ilizarov circular external fixator (CEF) and the relationship between symptoms and duration of CEF application in adult patients.\nMethods: The study included 40 adult male outpatients (mean age 26.4 years; range 20 to 40 years) who were treated with a CEF. The participants were administered a questionnaire on sociodemographic and clinical characteristics. Psychiatric symptoms were assessed using the Symptom Check List (SCL-90-R). Data were compared with those of a control group consisting of 30 healthy males with similar sociodemographic features.\nResults: Significant differences were found between the patient and control groups with regard to somatization (p=0.03), interpersonal sensitivity (p=0.027), depression (p=0.003), anxiety (p=0.025), hostility (p=0.004), paranoid ideation (p=0.021), additional scale (p=0.000), and overall symptom (p=0.024) scores. There was at least one psychiatric symptom in 52.5% of the subjects treated with a CEF. Hostility, interpersonal sensitivity, sleep disturbances, obsessive-compulsive signs, and anxiety were detected in 37.5%, 35%, 32.5%, 20%, and 20%, respectively. The duration of CEF application was positively correlated with depression and interpersonal sensitivity (p=0.000), and negatively correlated with anxiety (p=0.001).\nConclusion: Our data demonstrate that, during treatment with a CEF, psychiatric problems emerge, which warrant careful evaluation of the psychiatric condition of the patients.

Özet

Amaç: Ilizarov tekniği bireyin işlevselliğini etkileyerek psikiyatrik sorunlara yol açabilir. Bu çalışmada, Ilizarov sirküler eksternal fiksatörü (SEF) uygulanan yetişkinlerde ortaya çıkan psikiyatrik belirtiler ve fiksatör uygulama süresiyle belirtiler arasındaki ilişki araştırıldı.\nÇalışma planı: Çalışmaya SEF uygulanmakta olan 40 yetişkin erkek poliklinik hastası (ort. yaş 26.4; dağılım 20-40) alındı. Olgulara, sosyodemografik ve klinik özellikleri sorgulamak amacıyla yarı-yapılandırılmış bir anket uygulandı. Psikiyatrik belirtilerin taranması için Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) kullanıldı. Veriler benzer sosyodemografik özelliklere sahip 30 sağlıklı yetişkin erkekten oluşan kontrol grubu ile karşılaştırıldı.\nSonuçlar: Hasta ve kontrol gruplarının somatizasyon (p=0.03), kişilerarası duyarlılık (p=0.027), depresyon (p=0.003), anksiyete (p=0.025), öfke-düşmanlık (p=0.004), paranoid düşünce (p=0.021), ek belirtiler (p=0.000) ve genel belirti düzeyi (p=0.024) puanları arasında anlamlı farklılıklar bulundu. Ilizarov SEF uygulanan olguların %52.5’inde en az bir psikiyatrik belirti saptandı. Öfke-düşmanlık belirtileri %37.5, kişilerarası duyarlılık %35, uyku sorunları %32.5, obsesif-kompulsif belirtiler %20, anksiyete belirtileri %20 oranında görüldü. Fiksatör uygulama süresiyle depresif ve kişilerarası duyarlılık belirtileri arasında pozitif (p=0.000), anksiyete belirtileri (p=0.001) arasında ise negatif korelasyon vardı.\nÇıkarımlar: Fiksatör uygulanan olgularda psikiyatrik belirtiler ortaya çıkabileceğinden, değerlendirmede hastanın psikiyatrik durumu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294