Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Psychological evaluation of patients with benign musculoskeletal system tumors

AOTT 2006; 40: 199-201
Read: 331 Downloads: 258 Published: 14 April 2021
Abstract

Objectives: This study was designed to determine to what extent psychological status was affected by sociodemographic characteristics and by being informed about the diagnosis in patients with benign musculoskeletal tumors.\nMethods: The study included 112 male patients (mean age 23.8 years; range 20 to 35 years) who were hospitalized for benign tumors of the musculoskeletal system. A questionnaire was administered to all the patients concerning their sociodemographic characteristics and the status of their knowledge about the diagnosis. Psychological status was assessed by the Hamilton Depression Evaluation Scale.\nResults: The depression level was not correlated with the localization (upper or lower extremity) of the musculoskeletal system tumor, the marital status of the patient, and the presence or absence of knowledge of the patient about the diagnosis (p>0.05). Educational status was the only factor that was found to be in correlation with the depression level (p<0.05).\nConclusion: Lack of correlation between sociodemographic characteristics and the psychological status suggests that informing the patients with special attention to their physical and psychological integrity may contribute positively to the patients’ psychiatric status.

Özet

Amaç: Kas ve iskelet sistemini tutan benign tümöral kitlesi olan hastaların, sosyodemografik özelliklerin ve tanı hakkında bilgi sahibi olup olmamanın psikolojik durumlarını ne yönde etkilediği araştırıldı.\nÇalışma planı: Kas ve iskelet sistemini tutan benign tümöral kitle nedeniyle yatırılan 112 erkek hasta (ort. yaş 23.8; dağılım 20-35) çalışmaya alındı. Hastaların hepsine sosyodemografik özelliklerini, tanıyı bilip bilmediklerini sorgulayan bilgi formu doldurtuldu ve psikolojik durumları Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği ile değerlendirildi.\nSonuçlar: Benign tümöral kitlenin alt ekstremite ya da üst ekstremitede olmasının depresyon düzeyini anlamlı etkilemediği görüldü (p>0.05). Hastanın evli ya da bekâr olması ya da hastalığı hakkında bilgi sahibi olup olmaması ile depresyon düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). Eğitim düzeyiyle depresyon düzeyi arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.05).\nÇıkarımlar: Sosyodemografik özelliklerle psikolojik durum arasında ilişki bulunamaması, tedavi ekibi tarafından özellikle, hastanın fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü koruyarak yapılmış bilgilendirmenin, hastanın psikolojik durumunu olumlu etkileyeceğini göstermektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294