Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Pulmonary thromboembolism after surgical treatment of unlar pseudoarthrosis: a case report

AOTT 2011; 45: 284-287
DOI: 10.3944/AOTT.2011.2426
Read: 888 Downloads: 844 Published: 07 February 2020
Abstract

Deep vein thrombosis (DVT) and the consequently developed pulmonary embolism are devastating complications in orthopedic surgery. DVT occurs less frequently (1-2% of all cases) in the upper extremity than the lower extremity. We report a 54-year-old male patient who developed DVT and pulmonary thromboembolism after surgical treatment of an ulnar pseudoarthrosis. The presented case suggested the use of a low molecular weight heparin prophylaxis after upper extremity surgeries necessitating long-term immobilization.

Özet

Ortopedik cerrahide görülen en yıkıcı komplikasyonlardan biri derin ven trombozu (DVT) ve sonrasında gelişen pulmoner embolidir. Alt ekstremiteye göre üst ekstremitede daha az DVT (tüm olguların %1-2’si) meydana gelmektedir. Çalışmamızda ulnar psödoartroz cerrahisi sonrası DVT ve pulmoner tromboemboli gelişen 54 yaşında bir erkek hasta bildiriyoruz. Çalışmamız, üst ekstremitede uzun süreli immobilizasyon gerektiren cerrahi sonrası, hastaların proflaktik olarak düşük molekül ağırlıklı heparin ile tedavisini uygun görmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294