Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Quality of life in warrelated hip disarticulation in Iran

AOTT 2014; 48: 527-532
DOI: 10.3944/AOTT.2014.13.0036
Read: 916 Downloads: 717 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of the study was to evaluate health-related quality of life in veterans with hip disarticulation suffered during the Iran-Iraq War.

Methods: All war-related injured with hip disarticulation were invited to a 7-day recreational camp. Of 183 subjects, 76 participated in this study. The impact of hip disarticulation on quality of life was measured using the 36-item short form health survey and compared with the scores of the general public.

Results: Mean age at the time of interview was 44.1±6.98 years. The lowest score of health-related quality of life subscales was bodily pain (32.88±33.20). The health-related quality of life in veterans with hip disarticulation was significantly lower than the general public in all subscales (p<0.05), with the exception of vitality (p=0.114).

Conclusion: Veterans with hip disarticulation due to war suffer from poor health-related quality of life. Appropriate interventions and rehabilitation programs are recommended to enhance quality of life in such patients.

 

Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, İran-Irak Savaşı nedeniyle kalça dezartikülasyonu geçiren gazilerin sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerini değerlendirmekti.

Çalışma planı: Kalça dezartikülasyonuna yol açacak şekilde savaşta yara almış tüm askerler 7 günlük bir kampa davet edildi. Yüz seksen üç davetliden 76’sı çalışmaya alındı. Kalça dezartikülasyonunun yaşam kalitesine etkisi 36 maddeden oluşan kısa form sağlık anketi ile ölçülüp, nüfus genelindeki skorlar ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılanların anket sırasındaki yaş ortalaması 44.1±6.98 idi. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi alt ölçekleri arasında en düşük skor, (32.88±33.20) değeri ile bedensel ağrıda görüldü. Kalça dezartikülasyonu olan gazilerin sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin, canlılık hariç (p=0.114) tüm alt ölçeklerde toplum genelinden anlamlı derecede daha düşük olduğu saptandı (p<0.05).

Çıkarımlar: Savaş nedeniyle kalça dezartikülasyonu oluşan gazilerin yaşam kaliteleri kötüdür. Bu hastaların yaşam kalitelerini arttırmak için uygun girişimlerin ve rehabilitasyon programlarının uygulanmasını öneriyoruz.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294