Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Role of surgeon handedness in transpedicular screw insertion

AOTT 2014; 48: 479-482
DOI: 10.3944/AOTT.2014.13.0046
Read: 928 Downloads: 747 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to determine the role surgeon handedness plays in transpedicular screw placement.

Methods: The study included 269 pedicle screws inserted by two right-handed surgeons who stood on different sides of patients and used the free-hand technique. A parallel line was drawn to the endplate of the vertebrae on lateral radiograph. Measurement was made to observe the angle between the screw and the line parallel to the endplate. Angles were classified as cranial ‘+’ when the tip of the screw stood above the endplate line and as caudal ‘-’ when it stood below the endplate line. Angles of screws placed from the right side were compared to those placed from the left.

Results: On the left side, 80 screws (58.4%) were classified as cranial and 82 screws (62.1%) on the right side were classified as caudal. The difference in orientation was statistically significant (p<0.0001).

Conclusion: Surgeon handedness appears to have an influence over the orientation of pedicle screws. This may create problems for right-handed surgeons in the insertion of upper level screws from the left side and lower level screws from the right side. Based on this finding, it may be necessary to include ambiguity in handedness as a part of pedicle screw insertion training for spinal surgeons.

 

Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı transpediküler vidanın yerleştirilmesi sırasında cerrahın el baskınlığının herhangi bir rol oynayıp oynamadığını belirlemekti.

Çalışma planı: Çalışmada sağ elini kullanan iki cerrah tarafından serbest el tekniği ile ve hastaların farklı taraflarında durularak yerleştirilen toplam 269 pedikül vidası incelendi. Lateral radyografide vertebraların uç plağına paralel bir hat çizildi. Vida ile uç plağına paralel hat arasındaki açı ölçüldü. Açılar, vidanın ucu uç plağından geçen hattın üzerinde kaldığında kranial ‘+’, uç plağından geçen hattın altında kaldığında ise kaudal ‘-’ şeklinde sınıflandırıldı. Sağ taraftan yerleştirilen vidaların açıları sol taraftan yerleştirilenlerin açıları ile kıyaslandı.

Bulgular: Sol taraftan yerleştirilen vidaların 80 adedi (%58.4) kranial, sağ taraftan yerleştirilenlerin ise 82 adedi (%62.1) kaudal olarak sınıflandırıldı. Yönelimdeki bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.0001).

Çıkarımlar: Görünüşe göre cerrahın el baskınlığı pedikül vidalarının yönelimini etkilemektedir. Bu durum, üst seviyelere sol, alt seviyelere ise sağ taraftan vida yerleştirirken sağ elini kullanan cerrahlar için sorun yaratabilir. Bu bulgu ışığında, omurga cerrahlarına verilen pedikül vidası yerleştirme eğitiminde el kullanımındaki belirsizliğe dikkat çekilmesi önem kazanmaktadır.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294