Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

School screening for scoliosis in Sivas Turkey

AOTT 2009; 43: 426-430
DOI: 10.3944/AOTT.2009.426
Read: 1493 Downloads: 1024 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: We investigated the prevalence of scoliosis among primary school students in Sivas, Turkey. \r\nMethods: To determine the prevalence of scoliosis among primary school students in the age bracket of 10 to 15 years, 11 primary schools were selected with systematic sampling. A total of 3,175 students (1,538 girls, 1,637 boys) of grades 6 to 8 were selected from 16,103 students using a stratified sampling method. Examination for scoliosis was made by the forward bend test and palpation of the spine.\r\nResults: Fifteen children (0.47%) were found to have scoliosis, including 10 girls (66.7%) and five boys (33.3%). The prevalence of scoliosis was significantly higher in girls (0.65% vs. 0.31%; p<0.05). The mean lateral curvature of the spine was 6.9° (range 5° to 20°), being 7.9±4.6° in girls, and 5.4±0.9° in boys. The mean age was 13.5±1.2 years (range 12-15 years). The severity of the curvature showed no significant relationship with gender and age groups (p>0.05). The levels of involvement were lumbar vertebrae in 73.3% (n=11), thoracic vertebrae in 13.3% (n=2), and thoracolumbar vertebrae in 13.3% (n=2). Spinal curvature was to the right side in 12 cases (80%), and to the left in three cases (20%). Girls and boys did not differ significantly with respect to the severity and direction of the curvature (p>0.05). During a two-year follow-up of children with scoliosis, no progression of the curvature was observed, including one child who wore a Milwaukee brace.\r\nConclusion: School screenings may be performed as part of prevalence studies; however, routine school screening for scoliosis is debatable.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, Sivas il merkezindeki ilköğretim öğrencileri arasında skolyoz sıklığı araştırıldı.\r\nÇalışma planı: Öğrenim gören 10-15 yaş aralığındaki öğrencilerde skolyoz sıklığının belirlenmesi amacıyla, Sivas il merkezindeki 11 ilköğretim okulu sistematik örnekleme yöntemiyle seçildi. Bu okullarda 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören 16103 öğrenciden 3175’i (1538 kız, 1637 erkek) tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlendi. Skolyoz muayenesi öne eğilme testi ve omurga palpasyonu ile yapıldı.\r\nSonuçlar: Tarama sonucunda, 10’u kız (%66.7), beşi (%33.3) erkek olan toplam 15 öğrencide (%0.47) skolyoz saptandı. Ortalama eğrilik 6.9° (dağılım 5°-20°; kızlarda 7.9±4.6°, erkeklerde 5.4±0.9°) bulundu. Skolyoz sıklığı kızlarda %0.65, erkeklerde %0.31 idi. Skolyoz sıklığı açısından iki cinsiyet arasında anlamlı fark görüldü (p<0.05). Skolyoz saptanan olguların ortalama yaşı 13.5±1.2 (dağılım 12-15) idi. Skolyoz eğrilik derecesinin cinsiyetle ve yaş grupları ile anlamlı ilişkisi yoktu (p>0.05). Skolyozun görüldüğü omurga seviyelerinin dağılımı şöyleydi: %73.3 (n=11) lomber, %13.3 (n=2) torakal ve %13.3 (n=2) torakolomber. Skolyoz eğriliklerinin 12’si (%80) sağa, üçü (%20) sola yönelimliydi. Skolyozun görüldüğü seviye ve eğriliklerin yönü bakımından iki cinsiyet arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Skolyoz saptanan olguların iki yıllık takibinde sadece bir çocukta Milwaukee korsesi kullanıldı; bu olgu da dahil hiçbir olguda skolyozda ilerleme görülmedi. \r\nÇıkarımlar: Okul taramaları prevalans çalışması olarak yapılabilir; ancak, skolyoz için rutin okul taramalarının gerekliliği tartışmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294