Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Surgical treatment of syndactilia and our results

AOTT 1998; 32: 107-110
Keywords : Syndactyly
Read: 613 Downloads: 437 Published: 19 April 2021
Abstract

Between the years 1992 - 1996, 16 patients with 33 syndactyly webs had undergone surgery at our institution. The digits seperated by multiple zig-zag incisions. For web reconstruction, Bauer s dorsal rectanguler flap is used. Mean follow-up period was 15,3 months for these cases. There were no neurologic and vascular complications . The cases showed no recurrence and all of the cases had good functional and cosmetical results.

Özet

Kliniğimizde 1992 - 1996 tarihleri arasında 16 çocuktaki 33 webdeki sindaktiliye cerrahi tedavi uygu-lanmıştır. Tüm olgularda parmak ayrıştırılmasında multiple Z insizyonları ve web aralığı rekonstrüksiyonunda Bauer in tekniği kullanılmıştır. Olguların ortalama takip süreleri 15,3 aydır. Hiç bir olguda damar-sinir komplikasyonu gelişmedi. Olgularımızda rekürrens izlenmedi ve iyi fonksiyonel ve kozmetik sonuçlar elde edildi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294