Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Surgical Treatment of Torticollis

AOTT 1975; 9: 40-45
Read: 935 Downloads: 597
Abstract
In thıis study, clinical features and surgical treatment of torticollis are presented. In our clinic between the years of 1956-1972, 127 cases were treated surgically for torticollis. 124 of these cases (%97,6) were congenital torticollis, result of obstetrical trauma, other 3 (%2,4) were result of old burn around the neck. In 70 cases (% 55,1) torticoilis was at right side, in other 57 (% 44,9) at left side. Sexes of the patients were equal, 64 male and 63 female. Ages of the patients: Majority of patients were between 6-10, 55 cases (% 43,3), age 0-5, 30 cases (% 23,7), ages 11-15, 28 cases (%22), other 14 cases (%11) were in older ages. Tenotomy of sterno-cleido-mastoid muscle were performed in these 124 cases. In 94 cases (% 75,8) at the lower end, in 19 cases (% 15,8) at the upper end, in 11 cases (% 8,9) at botd ends. Deformity of the neck recurred in 18 cases (% 14,2) because, the patients are coming to the treatment in older ages and neglecting the postoperative treatment.
Özet
Bu çalışmada Torticoilis in definisyonu yapılmış ve cerrahi tedavide yapılagelen metodlardan bahsedilmiştir. 1956-1972 yılları arasında, Kiiniğimizde Torticollis nedeni ile ameliyat edilen 127 vak a incelenmiştir. 127 vak anın 124 tanesi (%97,6) obstetrikal olarak sterno-cleido mastoid adalenin travmatik lezyonları, 3 tanesi (%2,4) ise boyunda yanık sekeli Torticollis dir. Çalışmada vak aların senelere göre müracaatı, yaşlarına, cinsiyete ve Torticolis in sağ ve sol tarafa göre ayrımı yapılmıştır. Sağ tarafta 70 (% 55,1), sol tarafta (%44,9) Torticollis saptanmıştır. Cinsiyete göre ayırım, yaklaşık olarak eşit bir oran vermişti: 64 erkek, 63 kadın. Yaş guruplarına göre ayırım, vak aların daha çok 6-10 yaş gurubunda toplandığını göstermiştir: 55 vak a (%43,3). Bunu 30 vak a (% 23,7) ile 0-5 yaş gurubu, 28 vak a (% 22,0) ile 11-15 yaş gurubu takip etmiştir. Daha büyük yaşlarda ise 14 vak a (% 11,0) bulunmaktadır. Yapılan ameliyatla tedavi 124 vak ada tenomiyotomi idi, 124 miyogen Torticoilis in 94 ünde (% 75,8) alt tenomyotomi, 19 vak da (% 15,3) üst tenomiyotomi ve 11 vak ada (% 8,9) bipolar tenomiyotomi yapılmıştır. Boyun cildinde yanık sekeli Torticollis görülen 3 vak ada ise, cilt plastiği yapılmıştır. 127 vak anın 18 inde (% 14,2) residiv görülmüştür. Residivlerin nedeni olarak, vak aların ameliyata geç yaşlarda gelmeleri ve postoperativ tedavideki ihmalleri belirlenmiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294