Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effect of neostigmine and atropine combination on postoperative nausea and vomiting after arthroscopic surgery

AOTT 2005; 39: 341-344
Read: 822 Downloads: 529 Published: 15 April 2021
Abstract

Objectives: Postoperative nausea and vomiting prolong the time spent in postanesthesia recovery units. In this study, we investigated the effect of neostigmine and atropine combination, used to avoid residual curarization, on nausea and vomiting.\nMethods: The study included 40 ASA I-II patients who were planned to have a short-term arthroscopic operation. The patients were administered a single dose of 0.4 mg/kg atracurium besylate for muscle relaxation, and then, were randomly divided into two groups. In group I, neuromuscular blockade was eliminated with 1.5 mg neostigmine and 0.5 mg atropine, whereas group II patients underwent spontaneous resolution. The patients were evaluated for nausea and vomiting and the need for antiemetic drugs in the recovery unit, patient room, and on the postoperative second day.\nResults: There were no significant differences between the two groups with respect to hemodynamic parameters and peripheral oxygen saturation. The mean operation time did not differ significantly (p>0.05), but the mean extubation time was significantly shorter in group I (p<0.05). No significant differences were observed for the occurrence of nausea and vomiting and the need for antiemetic drugs in the recovery unit, patient room, and on the postoperative second day (p>0.05).\nConclusion: In patients undergoing arthroscopic surgery, it is safe to use neostigmine and atropine combination before extubation to avoid residual neuromuscular blockade associated with the use of non-depolarizing myorelaxants.

Özet

Amaç: Ameliyat sonrası bulantı ve kusma olguların anestezi sonrası derlenme odalarında kalış sürelerini uzatır. Bu çalışmada, dekürarizasyon için kullanılan neostigmin-atropin kombinasyonunun bulantı ve kusma üzerine etkisi araştırıldı.\nÇalışma planı: Çalışmaya, kısa süreli artroskopi ameliyatı planlanan, ASA I-II 40 hasta alındı. Tüm olgularda kas gevşetici olarak tek doz 0.4 mg/kg atraküryum besilat kullanıldı ve olgular rastgele seçimle eşit sayıda iki gruba ayrıldı. Grup I’de nöromusküler blok 1.5 mg neostigmin ve 0.5 mg atropin ile antagonize edilirken, grup II’de spontan derlenme sağlandı. Olgular derlenme odasında, klinik günlük bakım odasında ve ameliyat sonrası ikinci günde bulantı-kusma ile antiemetik gereksinimi açısından değerlendirildi.\nSonuçlar: İki grup arasında hemodinamik parametreler ve oksijen satürasyonu açısından farklılık görülmedi. Ortalama ameliyat süresi iki grup arasında anlamlı farklılık göstermedi (p>0.05); ancak, ortalama ekstübasyon süresi grup I’de anlamlı derecede daha kısa bulundu (p<0.05). Derlenme odasında, günlük bakım odasında ve ameliyat sonrası ikinci günde iki grup arasında bulantı ve kusma görülme sıklığı ve antiemetik gereksinimi açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).\nÇıkarımlar: Artroskopik cerrahi için non-depolarizan kas gevşetici verilen olgularda, rezidüel nöromusküler blok olasılığını ortadan kaldırmak için ekstübasyon öncesinde neostigmin-atropin kombinasyonu rutin olarak güvenle kullanılabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294