Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The effects of two different closed kinetic chain exercises on muscle strength and proprioception in patients with patellofemoral pain syndrome

AOTT 2009; 43: 419-425
DOI: 10.3944/AOTT.2009.419
Read: 1184 Downloads: 729 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: The effects of two different closed kinetic chain exercises were compared in patients with patellofemoral pain syndrome (PFPS).\r\nMethods: Forty female patients with unilateral PFPS were randomly divided into two groups to receive exercises with the hip internally rotated (n=20, mean age 39.1±8.0 years) or externally rotated (n=20, mean age 36.1±8.7 years) with the use of the Monitored Rehab Functional Squat (MRFS) System. The duration of exercises was four weeks with a total of 20 sessions. Both groups were evaluated before therapy, after four weeks of exercises, and after six weeks of home exercise program with the MRFS System for muscle strength and proprioception, with a visual analog scale for pain, and with the Kujala questionnaire for functional assessment.\r\nResults: Among baseline features, the only significant difference between the two groups was in the mean height (p<0.05). Pain severity decreased significantly in both groups after treatment and home exercises (p<0.05). Concentric and eccentric peak forces, concentric proprioceptive deficit, and Kujala scores improved significantly in both groups after treatment (p<0.05), whereas improvements after home exercises were not significant in this respect (p>0.05). Eccentric proprioceptive deficit, however, did not change significantly both after treatment and home exercises (p>0.05). No significant differences were observed between the two groups during the study period with respect to the parameters assessed (p>0.05).\r\nConclusion: Our results show that functional knee squat exercises with internally and externally rotated hip positions provide similar improvements in muscle strength and proprioception in patients with PFPS.

Özet

Amaç: Patellofemoral ağrı sendromu (PFAS) olan hastalarda iki farklı kapalı kinetik zincir egzersiz programının etkileri karşılaştırıldı.\r\nÇalışma planı: Tek taraflı PFAS tanısı olan 40 kadın hastanın rastgele seçimle 20’sine (ort. yaş 39.1±8.0) kalçadan iç rotasyon, 20’sine ise (ort. yaş 36.1±8.7) kalçadan dış rotasyon pozisyonunda Monitörize Fonksiyonel Diz Bükme Sistemi ile dört hafta süreyle (20 seans) egzersiz uygulandı. Tedavi öncesinde, dört haftalık tedavi sonrasında ve altı haftalık ev egzersiz programı sonrasında, iki grupta da Monitörize Fonksiyonel Diz Bükme Sistemi ile kas kuvveti ve propriyosepsiyon değerlendirmeleri, görsel analog skala ile ağrı ölçümleri yapıldı ve fonksiyonel durum Kujala anketi ile değerlendirildi.\r\nSonuçlar: Başlangıç özellikleri bakımından iki grup, sadece boy uzunluk ortalamaları açısından anlamlı farklılık gösterdi (p<0.05). Tedavi sonrası ve kontrol değerlendirmelerinde iki grubun ağrı şikayetlerindeki azalma anlamlı bulundu (p<0.05). Tedavi sonrasında her iki grubun konsentrik ve eksentrik zirve kuvvet ve konsentrik propriyoseptif defisit ve Kujala skorlarında anlamlı iyileşme görülürken (p<0.05), kontrol sonuçları ile tedavi sonrası sonuçlar arasında bu açıdan anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05). Eksentrik propriyoseptif defisitte ise iki grup için de hem tedavi sonrasında hem de kontrolde anlamlı değişim kaydedilmedi (p>0.05). Tedavi boyunca iki grup arasında anlamlı farklılık gösteren parametreye rastlanmadı (p>0.05).\r\nÇıkarımlar: Bulgularımız, PFAS’li hastalarda kalçadan iç ve dış rotasyon pozisyonlarında uygulanan fonksiyonel diz bükme egzersizleriyle kas kuvveti ve propriyosepsiyonda sağlanan iyileşmelerin benzer olduğunu göstermektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294