Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The efficacy of cell saver method in the surgicaltreatment of adolescent idiopathic scoliosis

AOTT 2014; 48: 303-306
DOI: 10.3944/AOTT.2014.13.0146
Read: 1971 Downloads: 583 Published: 07 February 2020
Abstract

Methods:Results:Conclusion:Amaç:Bu çalışmanın amacı adölesan idiyopatik skolyoz hastalarının pedikül vidası ve rod kombinasyonu ile cerrahi tedavisinde otolog kan transfüzyonu cell saver yönteminin allojenik kan replasmanı üzerine etkisini araştırmaktı.

Adölesan idiyopatik skolyoz nedeniyle ameliyat edilen 33 hasta (5 erkek, 28 kadın) çalışmaya alındı. Cell saver kullanılan 16 hasta (ortalama yaş: 17.1±3.9; Grup A) ve kontrol amaçlı, cell saver kullanılmayan 17 hasta (ortalama yaş: 18.7±6.8; Grup B) olmak üzere iki grup oluşturuldu. Hastaların Cobb açıları, pedikül tespit seviyeleri, operasyon süreleri, operasyon sonrası drenajları, hemoglobin değişimleri, allojenik kan replasmanları ve otolog eritrosit miktarları kaydedildi.

Her iki grupta tespit edilen omur seviyeleri 12.9±1.54 (Grup A), 12.8±1.47 (Grup B) ve kullanılan vida sayıları 21.1±3.21 (Grup A), 18.7±3.59 (Grup B) idi (p>0.05). Ortalama ameliyat süresi 224 dakika, gruplara göre dağılımı 228±58 (Grup A), 221±60 (Grup B) dakika olarak kaydedildi. Demografik özellikler açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Ameliyat öncesi iki grup arasındaki hemoglobin değerleri 12.2±1.47 mg/dl (Grup A) ve 13.1±1.56 mg/dl (Grup B) iken, operasyon sonrası hemoglobin değerleri ise 11.3±1.62 mg/dl (Grup A) ve 9.86±0.93 mg/dl (Grup B) olarak bulundu (p=0.004). Otolog eritrosit replasman miktarı 284±139 ml olarak kaydedildi. Operasyon sonrası birinci günde meydana gelen drenaj miktarı 834±253 ml (Grup A), 759±380 ml (Grup B) idi (p>0.05). Hastalara verilen toplam allojenik kan replasman miktarı 1.88±0.88 ünite (Grup A) ve 1.94±1.34 ünite (Grup B) olarak ölçüldü (p>0.05).

Adölesan idiyopatik skolyozun cerrahi tedavisinde cell saver kullanımı ile otolog eritrosit transfüzyonu yapılabilmesine rağmen allojenik kan replasman miktarında anlamlı azalma sağlanamamaktadır.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294