Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The efficacy of low and highmolecularweight hyaluronic acid applications

AOTT 2008; 42: 228-233
DOI: 10.3944/AOTT.2008.228
Read: 810 Downloads: 561 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the efficacy of viscosupplementation with low- or high-molecular-weight hyaluronic acid (HA) preparations following arthroscopic debridement (AD) in patients with osteoarthritis of the knee.\r\nMethods: The study included 45 patients (19 men, 26 women; mean age 53 years; range 41 to 66 years) with Kellgren-Lawrence grade 2-3 osteoarthritis of the knee. Following AD, the patients were randomized to three groups to receive three intra-articular injections of 2 ml hylan G-F 20 (Synvisc, n=16), five intra-articular injections of 2 ml sodium hyaluronate (Hyalgan, n=14), and no injections (controls, n=15). Injections were administered at one-week intervals. All the patients were evaluated with pain, stiffness, and functional capacity scores of the WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) osteoarthritis index before and 6 and 12 months after AD. \r\nResults: Two patients and three patients complained of transient pain in Synvisc and Hyalgan groups, respectively. WOMAC scores showed significant decreases in all the groups at 6 and 12 months. There were no significant differences between the three groups with respect to improvement in WOMAC scores at 6 months. However, compared to the control group, differences between pre- and posttreatment scores at 12 months were significantly greater in the Synvisc (p=0.004) and Hyalgan (p=0.003) groups, with no significant difference between the two HA groups (p>0.05).\r\nConclusion: Our findings show that AD is beneficial in osteoarthritis of the knee in patients with appropriate indications, viscosupplementation increases the efficacy of treatment, and that low- and high-molecular-weight HA preparations have similar efficacy.

Özet

Amaç: Diz osteoartriti tanısıyla artroskopik debridman (AD) sonrasında düşük veya yüksek molekül ağırlıklı hiyalüronik asit (HA) enjeksiyonu uygulanan hastalarda viskosuplementasyonun etkinliği değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Çalışmaya, Kellgren-Lawrence ölçütlerine göre evre 2 veya 3 diz osteoartriti tanısı konan 45 hasta (19 erkek, 26 kadın; ort. yaş 53; dağılım 41-66) alındı. Hastalar AD sonrasında §rastgele üç gruba ayrıldı. Synvisc grubuna (n=16) 2 ml Hylan G-F 20 birer hafta arayla üç kez, Hyalgan grubuna (n=14) 2 ml sodyum hiyalüronat birer hafta arayla beş kez eklem içine uygulandı. Kontrol grubuna (n=15) ise enjeksiyon uygulaması yapılmadı. Tüm hastalar ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası 6. ve 12. aylarda ağrı, eklem sertliği ve fiziksel fonksiyon açısından WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) osteoartrit indeksi ile değerlendirildi. \r\nSonuçlar: Synvisc grubunda iki, Hyalgan grubunda üç hastada enjeksiyon sırasında geçici ağrı görüldü. Ameliyat öncesi ile karşılaştırıldığında, ameliyat sonrası 6. ay ve 12. ay WOMAC skorları tüm gruplarda düşüş gösterdi. Altıncı ayda WOMAC skorlarındaki düzelme açısından gruplar arasında fark saptanmazken, 12. ayda elde edilen düzelme farkı hem Synvisc hem de Hyalgan gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede fazlaydı (sırasıyla p=0.004 ve p=0.003); ancak, Synvisc ve Hyalgan grupları arasında bu açıdan fark yoktu (p>0.05).\r\nÇıkarımlar: Bulgularımız, gonartrozlu olgularda uygun endikasyonlarda AD’nin yararlı olduğunu, sonrasındaki viskosuplementasyon uygulaması ile tedavi etkinliğinin arttığını ve etkinlik açısından yüksek ve düşük molekül ağırlıklı HA preparatları arasında fark olmadığını göstermektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294