Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The efficacy of the hemostatic agent Ankaferd blood stopper on endtoend unilateral sleeve fishmouth anastomosis

AOTT 2014; 48: 92-97
DOI: 10.3944/AOTT.2014.3212
Read: 692 Downloads: 447 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to examine if the application of Ankaferd Blood Stopper (ABS) reduces the number of sutures and therefore reduces anastomosis completion time in a unilateral end-to-end sleeve fish-mouth anastomosis model.\r\nMethods: Femoral artery end-to-end unilateral fish-mouth anastomosis models were created from the right and left femoral arteries of 14 male Wistar albino rats (weight: 250 to 300 grams) and divided into 2 equal groups. Rats in Group A received ABS and Group B was the control group. Rats were further divided into equal 2 subgroups, and anastomoses of rats in Group 1A and 1B were explored on the 7th day and on the 14th day in Group 2A and 2B. The groups were compared for anastomosis completion time, macroscopic and microscopic patency, existence of microaneurysm and inflammatory response.\r\nResults: In the ABS group (1A and 2A), mean anastomosis completion time was 13:00±1.50 minutes, and 18:56±2.5 minutes in the control groups (1B and 2B). This difference was statistically significant (p=0.001).\r\nConclusion: Ankaferd Blood Stopper may be used to reduce the number of sutures and shorten the completion time of artery-to-artery anastomosis of arteries with small diameter and low blood flow rate.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, Ankaferd Kan Durdurucu (AKD) uygulamasıyla, tek taraflı uç-uca teleskobik balıkağzı anastomoz modelinde sütür sayısının azaltılması ve böylelikle anastomozun tamamlanma süresinin kısaltılmasının mümkün olup olmadığı gösterilmeye çalışılmıştır.\r\nÇalışma planı: Deneyde, 14 erkek Wistar albino sıçanın (ağırlık: 250-300 g) sağ ve sol femoral arterleri kullanılarak femoral arter uç uca tek taraflı balıkağzı anastomoz modeli oluşturuldu ve sıçanlar 2 gruba ayrıldı. A grubundaki sıçanlara AKD uygulanırken, B grubu kontrol grubunu teşkil etti. Sıçanlar daha sonra 2 alt gruba ayrıldı ve 7. günde Grup 1A ve 1B’deki, 14. günde ise Grup 2A ve 2B’deki anastomozlar eksplore edildi. Anastomozlar, süre, makroskobik ve mikroskobik patens, mikroanevrizma varlığı ve enflamatuar cevap açısından karşılaştırıldı.\r\nBulgular: Ankaferd Kan Durdurucu uygulanan gruplarda (1A ve 2A) ortalama anastomoz süresi 13±1.50 dakika iken, kontrol gruplarında (1B ve 2B) 18.56±2.5 olarak ölçüldü. Aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu gözlendi (p=0.001).\r\nÇıkarımlar: Ankaferd Kan Durdurucu, küçük çaplı ve düşük kan akımı hızı olan arterlerde gerçekleştirilecek arter-artere anastomozlarda, sütür sayısını ve anastomozun tamamlanma süresini azaltmada kullanılabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294