Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The extensor hallucis longus tendon as the distal reference point in total knee arthroplasty and tibial alignment

AOTT 2014; 48: 271-275
DOI: 10.3944/AOTT.2014.3155
Read: 1152 Downloads: 783 Published: 07 February 2020
Abstract

Methods:Results:Amaç:Bu çalışmada, total diz artroplastisinde (TDA) kanal dışı kılavuz sistemlerinde ekstansör hallusis longus (EHL) tendonu ve ikinci metatars referanslı tekniklerin tibial dizilimin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Çalışmada 2004 ve 2008 yılları arasında primer TDA yapılmış 79 hastaya ait 100 radyografi incelendi. Hastalar ameliyat sırasında kullanılan distal anatomik referans noktasına göre gruplandırıldılar. EHL referanslı teknik (ERT) grubunda ortalama yaşı 68.3 (dağılım: 56-82) olan 36 hasta yer alırken, ikinci metatars referanslı teknik (MRT) grubundaki 43 hastanın yaş ortalaması 70.2 (dağılım: 54-78) idi. ERT grubunda 47, MRT grubunda 53 komponent yer almaktaydı. Tibial komponentlerin frontal dizilimleri ölçüldü. 90±2° derecelik açılanmalar normal kabul edilirken bu değerin üzerindekiler ‘varus’, altındakiler ise ‘valgus’ olarak işaretlendi.

Ortalama frontal dizilim MRT ve ERT gruplarında, sırası ile, 88.57° ve 89.17° idi. ERT grubunda normal aralıktaki tibial komponentlerin sayısı anlamlı olarak fazlayken (p=0.017) , varus dizilimli komponent sayısı anlamlı olarak düşüktü (p=0.024). İki grup arasında valgus dizilimli normal dağılım dışı değerler açısından anlamlı bir farklılık görülmedi (p=1.000).

Ekstansör hallusis longus tendonunun kullanımı tibial komponentin koronal plandaki dizilimini iyileştirmektedir. EHL tendonu kılavuz dışı sistemlerle güvenle kullanılabilecek bir anatomik referans noktasıdır.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294