Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The importancy of finger extension test in the diagnosis of occult wrist ganglion

AOTT 2007; 41: 42-47
Read: 916 Downloads: 922 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: The aim of this study was to evaluate the accuracy of diagnostic tools in comparison with surgical results of occult ganglion cyst of the wrist, which is one of the causes of chronic wrist pain.\nMethods: Twenty-five patients (4 males, 21 females; mean age 29 years; range 16 to 46 years) underwent surgery with an initial diagnosis of occult ganglion following unsuccessful conservative treatment. The mean symptom duration was 29 months (range 3 months to 10 years). Diagnosis was based on finger extension test performed in 24 patients. Six patients and 13 patients were assessed by ultrasonography and magnetic resonance imaging (MRI), respectively. Interosseous neurectomy was performed in three patients. The mean follow-up was 31 months (range 6 to 72 months).\nResults: Occult dorsal ganglion was resected from the scapholunate interval in 22 patients (88%). No ganglion was found in three patients, who had only degeneration of the scapholunate ligament. Finger extension test was positive in 23 patients. One patient with a negative test result was found to have degeneration of the scapholunate ligament. The test yielded two false positive results, one of which was negative by MRI. Surgical confirmation was achieved in 11 patients evaluated by MRI and in four patients evaluated by ultrasonography. Diagnostic accuracy rates for MRI, ultrasonography, and finger extension test were 92%, 66%, and 92%, respectively. Two patients (8%) underwent reoperation for recurrence. None of the patients complained of instability in the late period. Except for one patient, all patients (96%) were asymptomatic at final evaluations.\nConclusion: Finger extension test is an important diagnostic tool for occult ganglion with 92% accuracy. Both diagnosis and treatment of occult ganglion cysts have become easier by evolving diagnostic tools.

Özet

Amaç: Dorsal el bileği ağrısı nedenlerinden biri olan okült dorsal el bileği gangliyonunda tanı araçlarının kesinlik değeri cerrahi tedavi sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak incelendi.\nÇalışma planı: Çalışmaya okült gangliyon öntanısıyla cerrahi tedavi uygulanan 25 hasta (4 erkek, 21 kadın; ort. yaş 29; dağılım 16-46) alındı. Yakınma süresi ortalama 29 ay (dağılım 3 ay-10 yıl) olan hastalarda daha önce konservatif tedavi denenmişti. Tanı için 24 hastada parmak ekstansiyon testi kullanıldı. Altı hastada ultrasonografik incelemeye, 13 hastada manyetik rezonans görüntülemeye (MRG) başvuruldu. Cerrahi sırasında üç hastada posterior interosseöz sinir nörektomisi uygulandı. Ortalama izlem süresi 31 aydı (dağılım 6-72 ay).\nSonuçlar: Yirmi beş hastanın 22’sinde (%88) okült dorsal gangliyon skafolunat bileşkeden çıkarıldı. Üç hastada gangliyon kitlesine rastlanmadı. Bu hastalarda skafolunat bağda dejenerasyon gözlendi. Parmak ekstansiyon testi 24 hastanın 23’ünde pozitif bulundu. Testin negatif olduğu hastada, cerrahi sırasında skafolunat bağda dejenerasyon gözlendi. Parmak ekstansiyon testi iki hastada yanlış pozitif sonuç verdi. Bu hastaların birinde MRG negatifti. Manyetik resonans görüntüleme yapılan 13 hastanın 11’inde, ultrasonografi yapılan altı hastadan dördünde cerrahi olarak sonuç doğrulandı. Buna göre MRG’nin tanı koyduruculuğu %92, ultrasonografinin %66, parmak ekstansiyon testinin %92 bulundu. Cerrahi sonrasında nüks gözlenen iki hastada (%8) ikincil ameliyat gerekti. Geç dönem instabilite bulgusu ile karşılaşılmadı. Biri dışında tüm hastalar (%96) semptomsuz hale geldi.\nÇıkarımlar: Parmak ekstansiyon testi, okült gangliyon tanısında %92’lik tanı değeriyle önemli bir testtir. Okült gangliyon tanı ve tedavisi gelişen tanı yöntemleri nedeniyle kolaylaşmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294