Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The relationship between objective and subjective evaluation criteria in lumbar spinal stenosis

AOTT 2006; 40: 111-116
Read: 911 Downloads: 917 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the relationship between functional objective and patient-based subjective assessments and quality of life in patients with lumbar spinal stenosis (LSS).\r\nMethods: Thirty patients (25 females, 5 males; mean age 62±9 years; range 41-78 years) were prospectively studied. All were diagnosed as having LSS by clinical and radiological evaluations. Pain was assessed by a visual analog scale. The patients were evaluated by two-staged treadmill exercise tolerance (TET) test, SF-36 health status survey, and Oswestry Disability Index (ODI). The relationships between the TET test, which is an objective functional assessment, and patient-based assessments (SF-36 and ODI), pain and age were investigated.\r\nResults: There were significant differences between the functional grades of the patients at the speed of 1.9 km/hour with respect to ODI scores, the physical component scale of SF-36, age, and the preferred speed of the patients (p<0.05). These differences emerged from the fourth functional stage (p<0.01). Oswestry disability scores and the physical component scores of SF-36 worsened in parallel with the stages of the TET test. The preferred speed of the patients at the TET test was positively correlated with the physical component scores of SF-36 and negatively correlated with Oswestry disability scores (p<0.05). There was a negative correlation between the physical component scores of SF-36 and Oswestry disability scores (p<0.05).\r\nConclusion: The TET test used to determine the functional capacity seems to be correlated well with subjective patient-based assessments. This objective tool, when combined with subjective assessments, may be helpful in the evaluation and treatment of patients with LSS.

Özet

Amaç: Lomber spinal stenozda (LSS), objektif fonksiyonel değerlendirme, hasta odaklı subjektif değerlendirme ve yaşam kalitesi ölçütleri arasındaki ilişki araştırıldı.\r\nÇalışma planı: Çalışmaya, klinik ve radyolojik olarak LSS tanısı konan 30 hasta (25 kadın, 5 erkek; ort. yaş 62±9; dağılım 41-78) alındı. Ağrı değerlendirilmesi için görsel analog skala kullanıldı. Hastalar ayrıca, iki aşamalı yürüme bandı egzersiz tolerans (YBET) testi, Short Form–36 (SF-36) yaşam kalitesi sorgulama anketi, Oswestry dizabilite indeksi (ODİ) kullanılarak değerlendirildi. Objektif bir fonksiyonel değerlendirme yöntemi olan YBET testi ile hasta odaklı subjektif değerlendirme yöntemleri olan SF-36 anketi ve ODİ, yaş ve ağrı şiddeti arasındaki ilişki araştırıldı.\r\nSonuçlar: Hastaların YBET testinde 1.9 km/saat hızdaki fonksiyonel evreleri arasında, ODİ, SF-36’nın fiziksel komponent skalası, yaş ve tercih ettikleri hızlar açısından anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Bu farklılıkların dördüncü fonksiyonel evreden kaynaklandığı görüldü (p<0.01). Hastaların YBET testi evreleri ilerledikçe ODİ ve SF-36 fiziksel komponent skalası skorları kötüleşmekteydi. Tercih edilen hızda yapılan YBET testinde, tercih edilen yürüme hızıyla sadece SF-36’nın fiziksel komponent skalası arasında pozitif ve ODİ arasında negatif bir ilişki (p<0.05) olduğu görüldü. ODİ ile SF-36 anketinin fiziksel komponent skalası arasında anlamlı negatif ilişki vardı (p<0.05).\r\nÇıkarımlar: Fonksiyonel kapasiteyi objektif olarak belirleyen YBET testi, hasta odaklı subjektif değerlendirme yöntemleriyle de ilişkili bir testtir. Lomber spinal stenozda tedavi kararını verme aşamasında, hasta odaklı subjektif testlerin yanı sıra YBET testi de yararlı olabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294