Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The results of open surgical treatment in patients with chronic refractory lateral epicondylitis

AOTT 2005; 39: 128-132
Read: 737 Downloads: 761 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the clinical and subjective functional results of open surgical treatment in patients with chronic refractory lateral epicondylitis.\nMethods: Eleven patients (7 females, 4 males; mean age 42 years, range 29 to 56 years) underwent open surgical treatment for chronic refractory lateral epicondylitis. All the patients had received conservative treatment for at least a year without favorable response. Surgical procedure included release of the lateral extensor origin, excision of the degenerative tissue, decortication or drilling of the anterior lateral condyle, and repair of the extensor tendons. The results were evaluated according to the criteria proposed by Verhaar et al. The mean follow-up was 29 months (range 18 to 45 months).\nResults: The results were excellent or good in 10 patients (90.9%) and acceptable in one patient (9.1%). The mean time to return to work was two months. Nine patients were free of pain in the forearm in the postoperative third month. No wound-related complications were encountered. On subjective evaluations, 10 patients reported full satisfaction, and one patient reported partial satisfaction with the result of the treatment.\nConclusion: Open surgical procedure including release of the origins of the common extensor tendons and excision of the degenerative tissue yields favorable results in the treatment of patients with chronic refractory lateral epicondylitis.

Özet

Amaç: Konservatif tedaviye yanıt vermeyen kronik lateral epikondilitte uyguladığımız açık cerrahi tedavinin klinik ve subjektif fonksiyonel sonuçları değerlendirildi. \nÇalışma planı: Lateral epikondilit tanısı ile açık cerrahi girişim uygulanan 11 hasta (7 kadın, 4 erkek; ort. yaş 42; dağılım 29-56) incelendi. Cerrahi tedaviden önce tüm hastalara en az bir yıl süreyle konservatif tedavi uygulandı ve yanıt alınamadı. Cerrahi işlem, ekstansör orijinin gevşetilmesi, dejeneratif dokunun eksizyonu, anterior lateral kondilin dekortikasyonu ya da drillenmesi ve ekstansör tendon onarımını içermekteydi. Hastalar Verhaar ve ark.nın ölçütlerine göre değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 29 ay (dağılım 18-45 ay) idi.\nSonuçlar: On hastada (%90.9) iyi veya mükemmel, bir hastada (%9.1) orta derecede sonuç elde edildi. Ortalama işgücü kaybı iki aydı. Dokuz hastada ameliyat sonrası üçüncü ayda ağrı tamamen kayboldu. Hiçbir hastada ameliyat sahası ile ilgili sorun olmadı. Subjektif fonksiyonel değerlendirmede, 10 hasta sonuçtan ileri derecede memnun olduğunu, bir hasta ise kısmen memnun olduğunu belirtti.\nÇıkarımlar: Konservatif tedaviye yanıt vermeyen kronik lateral epikondilitli olgularda, ekstansör tendonların yapışma yerinden gevşetilmesi ve dejeneratif dokuların eksizyonunu içeren açık cerrahi tedavi, başarı oranı yüksek bir yöntemdir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294