Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Total hip arthroplasty in the treatment of neglected congenital dislocation or dysplasia of the hip

AOTT 2000; 34: 176-182
Read: 644 Downloads: 397 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated our methods and short-term results of total hip arthroplasty in the treatment of neglected congenital dislocation or dysplasia of the hip.\nMethods: We performed total hip arthroplasty in 13 hips of 11 female patients (mean age 47.9 years; range 36-65 years) with osteoarthritis secondary to congenital dislocation or dysplasia. Patients with severe acetabular dysplasia required augmentation with bone grafts. In high-riding hips, femoral shortening osteotomy was performed. All patients were evaluated using the Merle d’Aubigne and Harris hip scores. Radiological evaluation was made using preoperative and follow-up anterioposterior and lateral radiographs. The average length of follow-up was 20.9 months. \nResults: According to Merle d’Aubigne hip scoring, average preoperative and postoperative functional scores were 4.33 and 5.66 for pain, 4.6 and 5.83 for range of motion, and 4.00 and 5.41 for walking ability, respectively. The Harris hip score increased from 60.75 to 91.6 at follow-up. Complications were noted in only two patients, being delayed union of femoral osteotomy and false-route of the stem, respectively.\nConclusion: Total hip arthroplasty provides successful outcome in the treatment of neglected congenital dislocation of the hip. Improvement of technical modifications may further increase surgical success

Özet

Amaç: Doğuştan kalça çıkığı ya da displazi nedeniyle total kalça artroplastisi uygulanan olgularda kullanılan yöntemler ve kısa dönem sonuçlar değerlendirildi.\nÇalışma planı: Serimizde doğuştan kalça çıkığı ya da displazili 11 kadın hastanın (yaş ort. 47.9; dağılım 36-65) 13 kalçasına total kalça artroplastisi uyguladık. Asetabular yetmezliği olan bazı olgularda kemik grefti ile destekleme yapıldı. Yüksekte kalça çıkıklarında femoral kısaltma osteotomisi uygulandı. Hastalar Merle d’Aubigne ve Harris kalça skorlamaları ile değerlendirildi. Radyolojik değerlendirme, ameliyat öncesi ve takipte çekilen anteroposterior ve lateral grafiler ile yapıldı. Ortalama takip süresi 20.9 ay idi.\nSonuçlar: Merle d’Aubigne kalça skorlamasında ameliyat öncesi ve sonrası ortalama ağrı skorları sırasıyla 4.33 ve 5.66, hareket açıklığı skorları 4.6 ve 5.83, yürüme kapasitesi puanları 4.00 ve 5.41 bulundu. Harris kalça skoru ise takipte 91.16 puana ulaştı. Bir olguda femur osteotomi hattında kaynama gecikmesi, bir başka olguda peroperatif false-route olmak üzere çalışma grubunda iki komplikasyon gözlendi.\nÇıkarımlar: Doğuştan kalça çıkıklı hastalarda total kalça artroplastisi ile başaralı sonuçlar alınabilmektedir. Teknik modifikasyonların geliştirilmesi başarının daha da artmasını sağlayacaktır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294