Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Treatment of femoral shaft fractures with interlocking intramedullary nailing

AOTT 2002; 36: 211-219
Read: 297 Downloads: 222 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: Fractures of the femoral shaft are one of the most common fractures and may result in extensive disability, prolonged morbidity, or mortality unless appropriate treatment is applied. There are several treatment alternatives. In this study, we evaluated early results of interlocking intramedullary nailing in patients with femoral shaft fractures.\nMethods: Femoral fractures of 42 patients (34 males, 8 females; mean age 32 years; range 16 to 67 years) were treated with interlocking intramedullary nailing. The mean follow-up was 14.4 months (range 8 to 32 months). Radiologic and clinical results were evaluated.\nResults: Union was obtained in all but one patient within a mean duration of 18.2 weeks. Discrepancy of leg length was measured as 10 mm in six patients, and 25 mm in one patient. One patient (2.38%) developed deep infection. Knee flexion was more than 120° in 95.23%. According to Thoresen’s criteria, the results were excellent and good in 89% of patients.\nConclusion: Interlocking intramedullary nailing proved an acceptable alternative in the treatment of femoral shaft fractures.

Özet

Amaç: Femur cisim kırıkları travmatolojide en sık karşılaşılan kırıklardan biridir. İyi tedavi edilmediğinde mortalite, uzamış morbitide ve sakatlıkla sonuçlanabilen bu kırıkların tedavisinde değişik seçenekler bulunmaktadır. Bu çalışmada kilitli intramedüller çivileme uyguladığımız hastaların erken dönem sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Erişkin yaş grubundaki 42 hastanın (34 erkek, 8 kadın; ort. yaş 32; dağılım 16-67) femur cisim kırığı, kilitli intramedüller çivileme ile tedavi edildi. Ortalama takip süresi 14.4 ay (dağılım 8-32 ay) idi. Son kontrollerde hastalar klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi.\nSonuçlar: Olguların biri dışında hepsinde ortalama 18.2 haftada kaynama elde edildi. Altı hastada 10 mm, bir hastada 25 mm’lik kısalık gelişti. Bir hastada (%2.38) derin enfeksiyon gözlendi. Kırk hastada (%95.23) diz fleksiyonunun 120° ve üzerinde olduğu görüldü. Thoresen ölçütlerine göre olguların %89’unda çok iyi veya iyi sonuç elde edildi.\nÇıkarımlar: Erişkin yaştaki hastalarda, femur cisim kırığı tedavisinde kilitli intramedüller çivilemenin iyi bir alternatif olduğu sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294